Kertész Imre

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Kertész Imre (Budapest, 1929. november 9. – Budapest, 2016. március 31.)

Nobel-díjas és Kossuth-díjas író, műfordító. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1929. november 9-én született Budapesten Kertész László kereskedő és Jakab Aranka fiaként. Tizennégy évesen, 1944-ben Auschwitzba deportálják, ahonnan a buchenwaldi, majd a zeitzi munkatáborba kerül. A táborok felszabadítását követően, 1945-ben tér vissza Budapestre, ahol a gimnázium befejezésével újságíróként és gyári munkásként is dolgozik, illetve katonai szolgálatatot teljesít. Ez idő alatt élénk társasági életet él, megismerkedik Vas Albinával, akivel később, 1960-ban házasodik össze. Az ötvenes évek közepén találja meg hivatását és határozza el, hogy regényíró lesz. Ekkortól változtat életmódján is és kezdi meg „belső emigrációját”, amelynek során igyekszik minden idejét az írásra fordítani és kivonni magát a pártállami hétköznapok alól. 1963-ig még megélhetési okokból zenés vígjátékok szövegkönyvének írójaként keresi kenyerét (Csacsifogat, Bekopog a szerelem, Doktorkisasszony, Cyrano házassága), ám naplói tanúsága szerint állandó lelkiismeret-furdalást érzett amiatt, hogy a komolytalannak és felületesnek érzett munka nem hagyott elég időt a prózaírásra, amelyet valódi feladatának tekintett.

Az ötvenes évek második felétől több regényterv is foglalkoztatja. Ezek közül a Szodomai magányos, illetve az Én, a hóhér című tervezeteknek maradtak fent a legrészletesebb kidolgozásai. Ezekhez a regénytervekhez élete végéig visszanyúl; előbbi egy kései változata A végső kocsma című napló, utóbbi egy átirata A kudarc című regény fejezeteként jelent meg. A különböző verziók magukban hordozzák a későbbi, befejezett művek fontos jellemzőit: a hatalmi működéseknek kiszolgáltatott, ezzel a kiszolgáltatottsággal szembeszegülő, vagy arra az írás médiumán keresztül reflektáló figurák a későbbi Kertész-hősöket előlegezik. Alkotói működését már ekkortól magában foglalja munkanaplói gondos vezetése. Ezekből a naplókból tudható többek között, hogy 1960 március 18-án fogalmazódott meg benne a kezdetben Vakáció a táborban, majd Muzulmán munkacímű, végül Sorstalanság címen 1975-ben megjelenő, önéletrajzi ihletésű regényének tervezete: „Most azonban hirtelen – bár nem teljesen váratlanul – mégis úgy határoztam, hogy most félreteszem az egész »Én a hóhér«-komplexumot és helyette megírom a saját mitológiámat – a deportálásom történetét.”

A Sorstalanság körülbelül 13 évnyi munkálatai a folyamatos újrakezdés, a lelkesültség és a kiábrándulás váltakozásának az időszaka, ahogyan arról a munkanaplóiból válogató, utólagosan átszerkesztett Gályanapló című könyvből (1992) is értesülhetünk. Hosszú évek munkái eredményeképpen jön létre a megrázó erejű alkotás, amely egy olyan, saját irodalmi nyelvet hoz létre, amely egyszerre képes közvetíteni a Holokauszt eseményeinek hétköznapiságát és mellbevágó abszurditását. A regényre jellemző stiláris következetesség részletes társadalom- és művészetelméleti koncepcióval párosul, amelyre nagy hatással volt Albert Camus Közöny című regényének Gyergyai Albert-féle fordítása. Ez az irodalmi hatás már a Sorstalanság híres kezdőmondatában is érzékelhető („Ma nem mentem iskolába”), amely Camus regényének nem kevésbé híres nyitósorát idézheti („Ma halt meg anyám”). Kertész az ehhez kapcsolódó, a társadalom működésére és az irodalom céljára vonatkozó elképzeléseit 1963 decemberében Az első vázlat a funkcionális ember portréjához című, a kéziratos hagyatékban fennmaradt esszéjében rögzíti. Ebben a francia egzisztencializmus gondolatvilágát idéző szövegben dolgozza ki a funkcionális ember, azaz a modern társadalmakban saját személyiségét elvesztő, a társadalmi működések logikájához a végletekig alkalmazkodó ember koncepcióját. Az irodalom célját ennek az alkalmazkodásnak a színrevitelében, egyszersmind felszámolásában jelöli ki. Ez a koncepció egész életművét meghatározza: „az egész munkásságom a huszadik század elidegenedett, funkcionális emberéről szólt” – nyilatkozta 2013-ban a német Die Zeitnak. Ennek megfelelően a Sorstalanság elbeszélőjét, Köves Györgyöt is az motiválja története elmesélésekor, hogy személyiségét visszaszerezze az őt a puszta dolog szintjére degradálni akaró hatalmi erőktől. Ennek érdekében utasítja el az utólagos, szükségképpen tárgyiasító nézőpontokat és az azok által felkínált újabb szerepeket (pl. az ártatlan áldozat szerepét), ehelyett inkább sajátjaként vállalja a korábbi szerepekhez való alkalmazkodásának történetét, és bemutatja, hogy miként igyekezett ő maga is „jó rab” lenni a megsemmisítésére irányuló folyamat során. Ahhoz, hogy történetét az utólagosság távlata nélkül legyen képes elmondani, Kertész a Közönyből megismert, szenvtelen, a külvilágot affirmáló és ezáltal az olvasóból megütközést kiváltó megfogalmazásmódot dolgoz ki. Ennek leginkább szembetűnő jellegzetességei a gyakran használt, hitelesítő funkciójú diskurzusjelölők pl.: „természetesen”, „hogy úgy mondjam”, „bizonyára”.

A több, mint egy évtizedig készülő regényt 1973-ban visszautasítja a Magvető Kiadó és csak 1975-ben jelenik meg a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában. A könyv, ugyan születnek róla elismerő kritikák is, komolyabb visszhang nélkül marad. Ekkor szembesül Kertész azzal, hogy az irodalmi tevékenység nem csupán a személyiség „visszahódításának” és a rákényszerített szerepek alól való kibújásnak a lehetősége, hanem egy egyszerű könyvtárgy és a benne szereplő fiktív karakterek létrehozásának, valamint az irodalmi nyilvánosságban résztvevő szerző-szerep megteremtésének ellenirányú folyamata is. Többek között ezt a tapasztalatot dolgozza fel második regénye, A kudarc (1988). Ebben az írói működés ellentmondásos és lezárhatatlan tevékenységként jelenik meg, megidézve Camus Sziszüphosz mítosza című esszéjének címszereplőjét: ahogyan Sziszüphosz is a kudarc tudatával, de mindig újra nekiveselkedik a szikla görgetésének, úgy kezd A kudarc író-alteregója is új regényeibe.

Az irodalmi sikert Kertész számára a rendszerváltást követő időszak hozza el. Ennek oka egyrészt, hogy az ekkor megjelent művei (Kaddis a meg nem született gyermekért, Az angol lobogó, Jegyzőkönyv, Gályanapló) élénkebb reakciót váltottak ki a szakmai és a tágabb olvasóközönség részéről is. Ekkori szövegeinek legfontosabb előképe Thomas Bernhard osztrák író prózapoétikája. A Kaddis… hosszú monológja a gyermekvállalás elutasításából kiindulva a fennálló rend radikális elutasításáig jut el, elbeszélője és főszereplője ezúttal is író. Regényeinek sikere másrészt annak köszönhető, hogy a kilencvenes évektől kezdődik meg műveinek fordítása és külföldi kiadása – ezek közül is kiemelkedik németországi recepciója, amelynek hatására Európa-szerte ismert és elismert íróvá válik. A Kaddis 1992-es, valamint a Sorstalanság 1996-os német nyelvű megjelenése a Rowohlt kiadónál egyaránt nagy sikert arat. 1995-ben a Brandenburgi Irodalmi Díjban, 1996-ban Márai Sándor-díjban, 1997-ben Kossuth-díjban és a lipcsei könyvvásár nagydíjában, 2000-ben Herder-díjban és a Die Welt irodalmi díjában részesül. Az irodalmi siker és az azzal járó anyagi támogatások idősebb korára alapjaiban változtatják meg életét, hiszen a Kádár-rendszer „belső emigrációja” a nélkülözés évtizedeit jelentették számára. 1995-ben meghal első felesége, Albina; 1996-ban házasodik össze Sas Magdával, akivel 2003-ban együtt költöznek Berlinbe. 2002 október 10-én első magyar íróként irodalmi Nobel-díjjal tüntetik ki Sorstalanság című regényéért. A Svéd Akadémia nyilatkozata szerint „Kertész álláspontjának hajthatatlansága világosan felismerhető stílusában, amely olyan, mint a szépnövésű galagonya sövény: tömör és tüskés a könnyelmű látogató előtt. Ezzel azonban feloldja az olvasót a kötelező érzelmek terhe alól, és egy különleges gondolati szabadságra csábít.” Sikerét nehezen éli meg, újabb rá kényszerített szerepet lát a világhírű író funkciójában: „Nem győzöm követni a Kertész-márkanévvel jelzett írói vállalkozás állandó futólépést követelő működési iramát” – olvasható a Mentés másként című, 2001 és 2003 között keletkezett feljegyzéseit tartalmazó könyvében.

Habár a rendszerváltással életmódja jelentősen átalakul és nemzetközi hírű író lesz, mégsem jellemzi másképpen ezt az időszakot szövegeiben, mint a korábbiakat. Jegyzőkönyv című elbeszélése egy sikertelen bécsi utazás történetét meséli el, amely során az elbeszélőt leszállítják az országot elhagyó vonatról – aki ebben az eseményben látja annak visszavonhatatlan bizonyítékát, hogy csak látszólag változott meg körülötte a világ, az azt működtető logika továbbra is érvényben maradt: a múltat nem fogjuk magunk mögött hagyni. Regényei tulajdonképpen a társadalom hasonló működését tárják fel különböző történeti helyzetekben: a Sorstalanság a Holokauszt, A kudarc az ötvenes évek, Az angol lobogó 1956, a Kaddis… a Kádár-korszak, a Jegyzőkönyv és a Felszámolás a rendszerváltás és az azt követő időszak kontextusában számol be erről a működésről. A német recepció ezért is kezelhette először trilógiaként Kertész első három regényét (Sorstalanság–A kudarc–Kaddis…), amely konstrukció a Felszámolás megjelenését (2003) követően tetralógiává bővül ki.

Elsősorban regényíróként ismert, de más műfajokban is jelentős teljesítményt mutatott fel. A 90-es évektől kezdve több előadást tart, valamint esszéket is ír a Holokauszt jegyében szemlélt európai kultúráról. Úgy véli, hogy a totalitarianizmus tapasztalatai továbbra is érvényesnek a világ működésének leírásakor, és az emberi szabadság csak az elnyomó mechanizmusok ellenében vívható ki. Az ezekben megfogalmazott társdalom- és kultúrkritikáját az európai 20. századra vonatkozó fontos elemzések között tarthatjuk számon. Előadásait és esszéit összegyűjtő kötetei: A holocaust mint kultúra. Három előadás (1993), A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Monológok és dialógok (1998), A száműzött nyelv (2001), Európa nyomasztó öröksége (2008), A megfogalmazás kalandja (2009). Esszéírói tevékenysége mellett folytatja naplóinak szerkesztett kiadását is, 1997-ben megjelenik a Valaki más, 2011-ben a Mentés másként, 2014-ben A végső kocsma, 2016-ban A néző című naplókönyve. Ezekből egy egyre több betegséggel küszködő, neves író figurája rajzolódik ki, aki határozott és lesújtó véleményt alkot környezetéről – a Gályanaplóhoz képest kevésbé nagyszabású gondolatmenetekben, és egyre többször leegyszerűsítő és kirekesztő gondolatok formájában. 2005-ben kerül bemutatásra a Sorstalanság filmadaptációja Koltai Lajos rendezésében, amelynek forgatókönyvírójaként dolgozott. Fordítói életműve is számottevő, többek között Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Friedrich Nietzsche, Friedrich Dürrenmatt, Arthur Schnitzler, Tankred Dorst és Ludwig Wittgenstein műveit ültette át németből magyar nyelvre.

Élete utolsó éveiben Parkinson-kórtól szenved, betegsége miatt hazaköltözik Budapestre feleségével, Magdával. 2016 március 31-én halt meg, temetésén Esterházy Péter és Spiró György mondott beszédet.

Fontosabb díjak, elismerések:

1983 – Füst Milán-jutalom

1986 – Forintos Díj

1989 – Aszu-díj

1988 – Artisjus Irodalmi Díj

1989 – József Attila-díj

1989 – Déry Tibor-jutalom

1990 – Az Év Könyve-jutalom

1990 – Örley-díj

1992 – a Soros Alapítvány Életműdíja

1995 – a Soros Alapítvány Díja

1995 – Brandenburgi Irodalmi Díj

1996 – Márai Sándor-díj

1997 – a lipcsei könyvvásár nagydíja (Literaturpreis für die europäische Verständigung)

1997 – Friedrich Gundolf-díj (a Német Nyelvészeti és Költészeti Akadémia fődíja)

1997 – Kossuth-díj

1997 – Jeanette Schocken-díj

1997 – a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budapest Nagydíja

2000 – Herder-díj

2000 – a Die Welt irodalmi díja

2002 – irodalmi Nobel-díj

2002 – Hans Sahl-díj

2002 – YIVO életműdíj

2003 – a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozat)

2004 – Corine-díj

2004 – Goethe-érem

2009 – Jean Améry-díj

2011 – Grande médaille de Vermeil (Vermeil-nagyérem, Párizs)

 

Az életrajzot Szemes Botond írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Sorstalanság. Regény. Bp. 1975. Szépirodalmi, 291 p. = 2. kiad.: uo. 1985. (Zsebkönyvtár.) = 3. kiad.: Bp. 1993. Századvég, 210 p. (Kertész Imre összegyűjtött művei.) = 4. kiad.: Bp. 1999. Magvető. = 5. kiad.: Bp. 2000. Magvető. = 6–23. kiad.: Bp. 2002–2005. Magvető. (A 12. kiadás papírkötésben.) = utánny.: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016. = 32. kiad.: Budapest. 2017. Magvető, 288 p. (Magvető zsebkönyvtár.) = 33. kiad.: Budapest. 2022. KKETTK Alapítvány, 316 p.

A nyomkereső. Két kisregény. (A nyomkereső. – Detektívtörténet.) Bp. 1977. Szépirodalmi, 218 p.

A kudarc. Regény. Bp. 1988. Szépirodalmi, 390 p. = 2. kiad.: Bp. 1994. Századvég, 357 p. (Kertész Imre összegyűjtött művei.) = 3. kiad.: Bp. 2000. Magvető. = 4–6. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető.

Kaddis a meg nem született gyermekért. Regény. Bp. 1990. Magvető, 195 p. = 2. kiad.: Bp. 1995. Magvető, 186 p. = 3–6. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 167 p.

Az angol lobogó. Bp. 1991. Holnap, 152 p.
[Az angol lobogó. 9–62.; Budapest, Bécs, Budapest. 65–92.; Világpolgár és zarándok. 93–103.; A pad. 104–115.; 1984-em. Gályanapló-részlet. 116–140.; Táborok maradandósága. 141–153.]
= 2., átdolg. kiad.: Bp. 2001. Magvető, 308 p.
[Az angol lobogó. 5–63.; Detektívtörténet. 65–168.; A nyomkereső. 169–373.; Jegyzőkönyv. 277–308.]
= 3–5. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 308 p.

Gályanapló. Bp. 1992. Holnap, 239 p. = 2. kiad.: Bp. [1999.] Magvető, 359 p. = 3–5. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 359 p.

A holocaust mint kultúra. Három előadás. Bp. 1993. Századvég, 46 p.
[Táborok maradandósága. 7–19.; Hosszú, sötét árnyék. 21–30.; A holocaust mint kultúra. 31–47.]

Jegyzőkönyv. [Esterházy Péter Élet és irodalom c. írásával közös kötetben.] Bp. 1993. Magvető–Századvég, 71 p. = 2. kiad. [Egy történet közös címmel.] Bp. 2002. Magvető.

Valaki más. A változás krónikája. Bp. 1997. Magvető, 167 p. = 2–5. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető.

A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Monológok és dialógok. Bp. 1998. Magvető, 217 p.
[Haza, otthon, ország. 9–29.; Hamburgi esszé. 30–59.; Táborok maradandósága. 60–73.; Hosszú, sötét árnyék. 74–84.; A holocaust, mint kultúra. 85–102.; „Hazai levelek”. 103–121.; A fölösleges értelmiségi. 122–137.; A látható és láthatatlan Weimar. 138–143.; Budapest – egy fölösleges vallomás. 144–154.; Az eltökélt pesszimizmus. 157–164.; Az Auschwitzban rejlő kegyelem. 165–180.; A haláltudat mint virtuális erő. 181–205.; Köszönet egy díjért. 207–214. Jegyzetek: 215–217.]

Sorstalanság. Filmforgatókönyv. Bp. 2001. Magvető, 201 p. = 2. kiad.: Bp. 2003. Magvető, 201 p.

A száműzött nyelv. Esszék. Bp. 2001. Magvető, 296 p.
[Előszó. 5–10.; A boldogtalan 20. század. 11–44.; Táborok maradandósága. 45–59.; Hosszú, sötét árnyék. 60–71.; A Holocaust mint kultúra. 72–91.; Haza, otthon, ország. 92–111.; Budapest – egy fölösleges vallomás. 112–124.; A látható és láthatatlan Weimar. 125–131.; „Hazai levelek”. 132–152.; Budapest, Bécs, Budapest. 153–185.; A fölösleges értelmiségi. 186–202.; Hommage à Fejtő. 203–216.; Salzburgi Ünnepi Játékok. 217–222.; Vallomás egy polgárról. 223–239.; Kié Auschwitz? 240–251.; Feltámad-e?!… 252–273.; A száműzött nyelv. 274–297.]
= 2–4. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 296 p.

Sorstalanság. – A kudarc. – Kaddis a meg nem született gyermekért. Bp. 2003. Magvető, 713 p. (Bőrkötésben, 500 példány számozva.)

A stockholmi beszéd. Bp. 2003. Magvető, 24 p. (Vászon- és papírkötésben is.)

Felszámolás. Regény. Bp. 2003. Magvető, 159 p.

K. dosszié. Bp. 2006. Magvető, 261 p.

Világpolgár és zarándok. (Káin és Ábel.) (1967.) Novella. Bp. 2007. Magvető, 16 p.

Európa nyomasztó öröksége. Esszék. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat készítette: Hafner Zoltán. Bp. 2008. Magvető, 459 p.
[Budapest, Bécs, Budapest. 7–38.; Táborok maradandósága. 39–53.; Hosszú, sötét árnyék. 54–65.; A Holocaust mint kultúra. 66–84.; „Hazai levelek”. 85–104.; A látható és láthatatlan Weimar. 105–111.; A fölösleges értelmiségi. 112–128.; A boldogtalan 20. század. 131–163.; Haza, otthon, ország. 164–183.; Budapest – egy fölösleges vallomás. 184–195.; A tolerancia díja. 196–202.; Hommage à Fejtő. 203–216.; Feltámad-e?!… 217–237.; Kié Auschwitz? 238–249.; Canettit fordítani. 253–259.; A nevelő. 260–261.; Engel Tevan István képei elé. 262–263.; Itt állunk, nézegetjük egymást 264–267.; Egy fényképhez. 268–269.; Gábor Áron kiállításához. 270–271.; Nyílt levél Schiff Andrásnak. 272–275.; Salzburgi Ünnepi Játékok. 276–281.; Köszöntő Spirónak. 282–285.; Farkas-villa. 286–288.; Ligeti-töredékek. 289–291.; Darvas Ivánra emlékezve. 292–294.; Örkény, és a túlélés kínos problémája. 295–300.; Vallomás egy polgárról. 301–317.; A száműzött nyelv. 318–340.; Az önmeghatározás szabadsága. 341–357.; Jeruzsálem, Jeruzsálem… 358–371.; Heuréka! 372–389.; Öröm és szorongás. 390–398.; Egy kiállítás képei. 399–409.; Európa nyomasztó öröksége. 410–423.; Miért Berlin? 424–432.; Jegyzetek. 435–443.; Kulcsszavak, témák mutatója. 444–450.; Névmutató. 451–459. (460.)]

A megfogalmazás kalandja. Bp. 2009. Vigilia, 144 p.

Haldimann-levelek. Bp. 2010. Magvető, 232 p.

Mentés másként. Feljegyzések 20012003. Bp. 2011. Magvető, 240 p.

A végső kocsma. Bp. 2014. Magvető, 404 p.

A néző. Feljegyzések 1991–2001. Bp. 2016. Magvető, 310 p.

Periodikumokban, antológiákban megjelent írások

Világpolgár és zarándok. Élet és Irodalom, 1976/38. (szept. 18.) 14. p. = Budapesti aggada. Bp. 1999. Múlt és Jövő.

A pad. Élet és Irodalom, 1978/11. (márc. 18.) 14–15. p.

A kudarc. (A regény első része.) Kortárs, 1983/2. 210–268. p.

Gályanapló. Múlt és Jövő, 1989/1. [Tavasz.] 35–41. p. = Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Bp. 2003. 9–10. p.

Kaddis a meg nem született gyermekért. I. rész. Kortárs, 1989/11. 9–46. p.

Kaddis a meg nem született gyermekért. II. rész. Kortárs, 1989/12. 46–75. p.

1984-em. (Részlet a Gályanaplóból.) Holmi, 1989/11. 176–186. p.

Budapest, Bécs, Budapest. Tizenöt bagatell. Holmi, 1990/3. 312–322. p.

Táborok maradandósága. Holmi, 1990/5. 471–475. p.

Canettit fordítani. Múlt és Jövő, 1990/2. [Nyár.] 19–20. p. = Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Bp. 2003. 11–15. p.

Gályanapló. (Lapok egy író jegyzetfüzetéből [1963–1983].) Újhold-Évkönyv 1990/I. Bp. 1990. Magvető, 91–109. p.

Nem tűröm, hogy kirekesszenek. Magyar Hírlap, 1990. szept. 25. 4. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 66–70. p.

A nevelő. (Ottlik Géza halálára.) Magyar Napló, 1990/44. (nov. 1.) 5. p. = Ottlik. Emlékkönyv. Bp. 1996. Pesti Szalon, 305–306. p.

Gályanapló. (Lapok egy író jegyzetfüzetéből [1987–1989].) Jelenkor, 1990/11. 865–877. p.

Az eszmélet szintjei. Gályanapló 1990. (Részletek.) 2000, 1990/11. 35–43. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 54–60. p.

Az angol lobogó. Holmi, 1991/3. 251–270. p. = 1956. Bp. 2006. 63–115. p.

Ez a szakadatlanul szolgálatot teljesítő kivégzőosztag… Válasz a folyóirat körkérdésére. Korunk, 1991/4. 431–432. p.

Jegyzőkönyv. 2000, 1991/6. 25–32. p.

Hazai levelek. Jelenkor, 1991/6. 491–497. p.

Gályanapló-lapok (1985–86). Orpheus, 1991/4. [Tél.] 22–38. p.

Hosszú, sötét árnyék. 2000, 1991/12. 13–15. p.

Gályanapló 1990–1991. Holmi, 1992/2. 161–172. p.

Gályanapló. Lapok egy író jegyzetfüzetéből. Magyar Lettre International, 1992/4. [Tél.] 61–69. p.

Wittgenstein-gyakorlatok. 2000, 1992/6. 57–61. p.

A nyomkereső. (Javított változat.) 2000, 1993/7–8. (júl–aug.) 40–65. p.

A baleset. A holocaust mint kultúra. 2000, 1993/1. 43–46. p.

Krúdy Gyula. Európai Utas, 1994/1. [Tavasz.] 24–25. p. = (Újraközlése:) uo. 2002/4. 3. p.

A fölösleges értelmiségi. Magyar Lettre International, 1994/13. [Nyár.] 39–41. p.

A látható és láthatatlan Weimar. Magyar Lettre International, 1994/14. [Ősz.] 6. p.

Wittgenstein-gyakorlatok, II. Kritika, 1994/9. 41–43. p.

Az életben maradás esélye. (Részlet a Kaddisból.) = Szarajevó. Egy antológia. Bp. 1994. Kozmopolisz Rt., 227–237. p. (Narancs Könyvek.)

Hamburgi beszéd az évszázadról. Magyar Lettre International, 1995/17. [Nyár.] 7–12. p.

Haza, otthon, ország. Beszélő, 1996/12. 102–107. p.

Valaki más. (Részlet.) 2000, 1997/6. 29–32. p.

Köszönet egy díjért. Magyar Lettre International, 1997/25. [Nyár.] 1. p.

Budapest – egy fölösleges vallomás. Élet és Irodalom, 1997. dec. 19. 25. p.

Kié Auschwitz? Népszabadság, 1998/279. (nov. 28.) 28. p.

Engel Tevan István képei elé. Kiállítás-megnyitó. Élet és Irodalom, 1999/28. (júl. 16.) 18. p.

Megdöbbenés, csupa megdöbbenés. Élet és Irodalom, 1999/40. (okt. 8.) 8. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 95–97. p.

A tolerancia díja. Élet és Irodalom, 1999/51–52. (dec. 22.) 2. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 98–102. p.

Hommage à Fejtő. = Hommage à Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal. Bp. 1999. Világosság, 53–57. p.

Itt állunk, nézegetjük egymást… (Az ötven éves Esterházy Péter köszöntése.) 168 óra, 2000/15. (ápr. 13.) 26. p.

A hivatás. (Az Éltem egyszer én, Márai Sándor c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2000/15. (ápr. 14.) 7. p.

Vallomás egy polgárról. (Jegyzetek Márai Sándorról.) Élet és Irodalom, 2000/30. (júl. 28.) 3–4. p.

A száműzött nyelv. Élet és Irodalom, 2000/47. (nov. 24.) 3–4. p. = Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Bp. 2001. Hannah Arendt Egyesület, 9–18. p.

Egy fényképhez. Kádár[!] Kata: „Kéregető gyerek”/1936. (A fényképész neve helyesen: Kálmán Kata.) Magyar Hírlap, 2000/300. (dec. 23.) 19. p.

Gábor Áron kiállításához. = Gábor Áron. Bp. 2000. Art Craft Studio, 5. p.

Feltámad-e? Élet és Irodalom, 2001/7. (febr. 16.) 15–16. p.

Az önmeghatározás szabadsága. Élet és Irodalom, 2001/48. (nov. 30.) 15–16. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 109–121. p.

A végső kocsma. Feljegyzések. Élet és Irodalom, 2001/51–52. (dec. 21.) 3–4. p. = (Részletek.) Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 122–129.

Nyílt levél Schiff Andrásnak. Magyar Hírlap, 2001/299. (dec. 24.) 18. p. = Muzsika, 2003/1. (jan.) 3. p. = Schiff András a zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Bp. 2003. Vince, 6–7. p.

Jeruzsálem, Jeruzsálem… Élet és Irodalom, 2002/18. (máj. 3.) 15. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 130–140. p.

Köszöntő Spirónak. Élet és Irodalom, 2002/39. (szept. 27.) 4. p.

Heuréka! A stockholmi beszéd. Élet és Irodalom, 2002/49. (dec. 8.) 1–3. p. = (Részletek.) Népszabadság, 2002/286. (dec. 9.) 9. p.

Felszámolás. Részlet a készülő regényből. Élet és Irodalom, 2002/51–52. (dec. 20.) 4–5. p. = Körkép 2003. Bp. 2003. Magvető, 62–75. p.

Öröm és szorongás. Élet és Irodalom, 2003/41. (okt. 10.) 3. p.

Jelentés a költészet birodalmából. Egy mítosz vége. Élet és Irodalom, 2004/14. (ápr. 2.) 3. p.

Bőröndömet bezárom. Glossza. Élet és Irodalom, 2004/16. (ápr. 16.) 3. p.

Farkas Villa. = Farkas István festőművész gyűjteményes kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. S. Nagy Katalin és Mattyasovszky Zs. Péter. Bp. 2005. Budapesti Történeti Múzeum, 5. p.

Ligeti-töredékek. Élet és Irodalom, 2006/21. (máj. 26.) 3. p.

Bokor. Előszó. = Stephen Barlay: Menekülés és megérkezés. Bp. 2006. K. u. K., 5–6. p.

Miért Berlin? Múlt és Jövő, 2006/4. [Tél.] 3–5. p. = (Javított változat.) „Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.” Magyar írók Berlinről. Bp. 2007. Magvető, 5–12. p.

A mi dolgunk itt nem a belátás. Népszabadság, 2007/76. (márc. 31.) Hétvége mell. 2. p.

Darvas Ivánra emlékezve. = Darvas Iván. Emlékkönyv. Bp. 2007. MTI, 8–9. p. (Film, Színház, Muzsika 1.)

Európa nyomasztó öröksége. Vigilia, 2008/2. 142–147. p.

Egy kiállítás képei. Vigilia, 2008/9. 671–675. p.

Haldimann-levelek. Első rész. 2000, 2009/5–6. (máj–jún.) 111–124. p.

Műfordítások

Tankred Dorst: Dorothea Merz. Regény. Az utószót írta: Vályi-Nagy Ágnes. Bp. 1980. Európa, 263 p.

W. E. Richartz: Irodaregény. Bp. 1981. Európa, 267 p.

Tankred Dorst: Klara anyja. = Ki volt Edgar Allan? Hét új kisregény Ausztriából és az NSZK-ból. Vál. és az utószót írta: Györffy Miklós. Bp. 1982. Európa, 507–587. p.

Volker W. Degener: Ördögök hangszalagon. Regény. Bp. 1982. Európa, 215 p. (Modern Könyvtár 453.)

Tankred Dorst: Merlin avagy A puszta ország. Dráma. Bp. 1983. Európa, 295 p. (Modern Könyvtár 465.) = [Bemutatók: Vígszínház, Bp. 1984. dec. 6.; Új Színház, Bp. 1995. dec. 16.]

Per Christian Jersild: A Gyermekek Szigete. Regény. Bp. 1983. Európa, 331 p. = 2. kiad.: Bp. 1986. Árkádia, 331 p.

Peter Härtling: Visszatérés Casablancába. Regény. Bp. 1985. Európa, 332 p.

Helmut Rathert: Nagypapa repül. Kézikönyv örökifjú öregfiúknak. Ill.: Sajdik Ferenc. Bp. 1985. Európa, 187. p. (Vidám Könyvek.)

Tankred Dorst: A stettini utazás. Regény. Bp. 1986. Európa, 93 p. (Modern Könyvtár 544.)

Friedrich Nietzsche: A tragédia születése, avagy Görögség és pesszimizmus. Bp. 1986. Európa, 225 p. = 2. kiad.: Vál., a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeáll.: Szegő Katalin. Bukarest–Kolozsvár. 1994. Kriterion–Polis, 228 p. (Téka.) = 3. kiad.: Bp. 2003. Magvető, 253 p.

Sigmund Freud: Mózes. – Michelangelo Mózese. Két tanulmány. Ford.: F. Ozorai Gizella és Kertész Imre. A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Ara-Kovács Attila. Bp. 1987. Európa, 266 p. (Mérleg.)

Wolfdietrich Schnurre: Négyszer születtem. A szerző illusztrációival. Vál.: Borbás Mária. Bp. 1987. Európa, 250 p. (Vidám Könyvek.)

Hugo von Hoffmansthal: Az árnyék nélküli asszony. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 15–103 p.

Fritz Hermanovsky-Orlando: A családi kép. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 483–489 p.

Heimito von Doderer: Két hazugság vagy Antik tragédia falun. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 525–536 p.

Heimito von Doderer: A meggyötört pénzeszacskók. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 510–524 p.

Arthur Schnitzler: Menekülés a homályba. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 208–295 p.

Friedrich Dürrenmatt: A csendestárs. Nagyvilág, 1989/3. 376–417. p.

Joseph Roth: Jób. Egy egyszerű ember regénye. Bp. 1989. Európa, 219 p. = (Részlet.) Múlt és Jövő, 1988. 167–172. p.

Barbara Frischmuth: Kapcsolatok. – Családi nyaralás. Bp. 1990. Európa, 202 p. (Modern könyvtár 605.)

Elias Canetti: A szemjáték. (K. I. a kötet 9–169. oldalát fordította, a további részeket Halasi Zoltán.) Bp. 1993. Európa, 404 [4] p. (Emlékezések.)

Ludwig Wittgenstein: Észrevételek. Bp. 1995. Atlantisz, 126 p. (Kísértések.) = (Részletek.) 2000, 1992/6. 52–56. p.

*

Elias Canetti: Esküvő. Bemutató: Katona József Színház, Bp. 1988. febr. 19. Rendező: Vladimir Strnisko. – A fordítás nyomtatásban nem jelent meg.

Interjúk, nyilatkozatok

Nádor Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. Kertész Imre: A kudarc. Könyvvilág, 1988/8. (aug.) 5. p.

Lukácsy András: Fel kellene szabadulni. Magyar Hírlap, 1991/246. (okt. 19.) Ahogy tetszik mell. I. p.

Vig Monika: Az eltökélt pesszimizmus. Magyar Narancs, 1991/22. (okt. 23.) 10. p. = A gondolatnyi csend… 157–164. p.

Kornis Mihály: Miért van ott, ahol van? Beszélő, 1991/43. (okt. 26.) 39–42. p. = Elhangzott a Magyar Rádióban 1991. febr. 22-én.

Budai Katalin: „A művészethez elég az igazság”. Magyar Napló, 1991/14. (nov. 1.) 14–17. p.

Csáki Judit: Sors és sorstalanság. Kritika, 1992/3. 24–26. p. = Elhangzott a Magyar Rádióban 1991. dec. 11-én.

Bán Zoltán András: Egy eléggé szűk ketrecbe zárt író. Beszélő, 1992/41. (okt. 10.) 38–41. p.

Láng Zsuzsa: „Én kétféle diktatúrát is átéltem.” Népszabadság, 1993/34. (febr. 10.) 17. p.

Wilheim András: „…magamban szakadatlanul glosszákat írok”. Orpheus, 1993/2–3. [Nyár–ősz.] 149–161. p.

Schauschitz Attila: „Auschwitz ideális kiindulópont”. Magyar Narancs, 1993/44. (nov. 4.) 36–37. p.

Szebényi Cecília: Át nem lépve a szabadság kapujának a küszöbét. Beszélő, 1994/9. (márc. 3.) 32–34. p.

Mihancsik Zsófia: Spielberg bárkája. (Kerekasztal-beszélgetés Steven Spielberg Schindler listája c. filmjéről Balassa Péterrel, Kertész Imrével, Kovács András Bálinttal és Szilágyi Ákossal. – A Vox libris c. hangkazetta-sorozatról.) Filmvilág, 1994/4. (ápr.) 24–30. p.

Szántó T. Gábor: „Auschwitz szól belőlem”. Szombat, 1994/4. (ápr.) 35–41. p. = (A haláltudat mint vitális erő címmel.) A gondolatnyi csend… 181–205. p.

„Ha igaz a szöveg, igaz lesz a mondása is”. Kertész Imrével, Esterházy Péterrel, Parti Nagy Lajossal, Kornis Mihállyal, Szilágyi Ákossal és Mészöly Miklóssal Mihancsik Zsófia beszélget. Beszélő, 1994/21. (máj. 26.) 32–37. p.

–: Mit ír? (Nyilatkozat a Felszámolás c. színdarabról.) Népszabadság, 1994/129. (jún. 4.) Könyvszemle mell. 4. p.

Murányi Gábor: Hangírók. (A Jegyzőkönyv hangfelvételéről.) HVG, 1994/26. (júl. 2.) 75–76. p.

Mihancsik Zsófia: A szellemi élet az ellentétekből él. Népszabadság, 1994/183. (aug. 6.) Könyvszemle mell. 1. p.

Varga Lajos Márton: Egy városnak életfeladat kell. Népszabadság, 1994.

Bán Zoltán András: „…az embernek még otthon is gázálarccal kellett lélegeznie”. Élet és Irodalom, 1995/39. (szept. 29.) 3. p.

Barabás Tamás: Német irodalmi díj Kertész Imrének. Pesti Riport, 1995/248. (dec. 20.) 3. p.

Ferch Magda: A megfogalmazás kalandja. Magyar Nemzet, 1996/29. (febr. 3.) 18. p.

Volker Hage – Martin Doerry: „Bántani akarom az olvasóimat”. Ford.: Tarnói Judit. Élet és Irodalom, 1996/21. (máj. 5.) 5. p. = Der Spiegel, 1996/18. (ápr. 29.) 225–226. p., 228–229. p.

Szőnyei Tamás: „Nem érzem magam téves helyen…” Magyar Narancs, 1996/51–52. (dec. 19.) 8–9. p., 32. p.

Lukácsy András: Megérteni a századot. Magyar Hírlap, 1997/173. (júl. 26.) 11. p.

V. Bálint Éva: Értékek háborúja. Magyar Hírlap, 1999/118. (máj. 22.) 12. p. = V. B. É.: Kövek és kavicsok. Bp. 2000. Filum, 134–136. p.

Vörös István: A vizsgálódó mondat. Élet és Irodalom, 1999/45. (nov. 12.) 3–4. p.

V. Bálint Éva: Borzalmas volt és szép. Magyar Hírlap, 1999/305. (dec. 31.) 8. p. = V. B. É.: Kövek és kavicsok. Bp. 2000. Filum, 46–50. p.

Valachi Anna: Harc és menedék az írói gályapadon. Népszava, 2000/102. (máj. 3.) 12. p.

Somi Éva: „Nevelődési regény.” Köznevelés, 2000/34. (nov. 3.) 15. p.

Ferch Magda: Megbékélésre kellene törekedni. Magyar Nemzet, 2000/272. (nov. 21.) 14. p.

Pál Melinda: „Nem érdekel az írástudó felelőssége”. Népszava, 2000/276. (nov. 25.) Szép Szó c. melléklet 4. p.

Scipiades Erzsébet: Krumplitalálkozás. Magyar Hírlap, 2001/59. (márc. 10.) 16. p.

V. Bálint Éva: Megoldást a terror sohasem hozhat. Magyar Hírlap, 2001/222. (szept. 22.) 14. p.

Várkonyi Benedek: A naplóírók történelme. Beszélgetés Kertész Imre íróval és Gyáni Gábor és Kövér György történésszel. Café Bábel, 2001/3. [Ösz.] 29–34. p.

Kolon István [Szálinger Balázs]: A szabadság aktusa. A Dunánál, 2001. Próbaszám.

Kovács Mónika: Holokauszt Emléknap Magyarországon. Történelem – emlékezet – demokrácia. Kerekasztal-beszélgetés Kende Péterrel, Kertész Imrével, Kovács Andrással és Szántó T. Gáborral. Szombat, 2002/1. (febr.) 25–28. p. = Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Szerk.: Kovács Mónika. Bp. 2001. Hannah Arendt Egyesület, 19–27. p.

Vickó Árpád: „A demokrácia kultúra”. (1993. júl. 25.) Hungarológiai Közlemények, 2002/2. [Nyár.] 131–146. p.

–: „Talán minden magyar írónak biztatást jelent”. Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 2. p.

Dunai Péter: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

–: „Ma este pezsgőzünk a barátaimmal”. Blikk, 2002/276. (okt. 11.) 2. p.

Gerhardt Máté: „Sohasem gondoltam a pénzre”. Blikk, 2002/277. (okt. 12.) 3. p.

Szép Zoltán János: „a Nobel-díj adómentes”. Blikk, 2002/278. (okt. 13.) 10–11. p.

Petri Lukács Ádám: Ott hatok, ahol a holokausztot emberi tragédiának tekintik. Népszava, 2002/239. (okt. 12.) 12. p.

Sándor Zsuzsa: Nobel-díjas magyar. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 24–25. p.

Sz[őnyei] T[amás]: „Tea gőzéből a múlt”. Magyar Narancs, 2002/42. (okt. 17.) 29. p.

Bársony Éva: Sorstalanság-film: készenlét a rosszra. Hihetetlen erőt és energiát adhat a holokauszttal való szembenézés. Népszava, 2002/245. (okt. 19.) 11. p.

Király Levente: A Nobel-díjat mindig valaki más kapja. Népszabadság, 2002/247. (okt. 22.) 12. p.

Pelle János: A Nobel-díj üzenete. Heti Válasz, 2002/43. (okt. 25.) 52–53. p.

Szilágyi Ákos: 2000-beszélgetés Kertész Imrével. (1995. dec. 21.) 2000, 2002/11. 5–11. p.

Kolon István [Szálinger Balázs]: A szabadság aktusa. (Készült 2001 nyarán.) A Dunánál, 2002. nov. 33–35. p.

Csáky Zoltán: Interjú Kertész Imrével. A Dunánál, 2002. nov. 37–38. p. = Elhangzott a Duna Televízióban, 2002. okt. 13-án.

Váradi Júlia: Bizarr kiváltság. Új Könyvpiac, 2002/9. (dec.) 6–7. p. = V. J.: A szabadság foka. 50 beszélgetés. Bp. 2005. Noran, 145–151. p.

Bőhm Ágnes: „Én Auschwitz-ot igazán a magyar kommunista diktatúrában értettem meg”. Szombat, 2002. dec. 5–7. p. = Jediot Ahronot, 2002. okt. 13.

Nagy Emőke: A sorstalan ember sorsa. Beszélgetés a Nobel-díjas Kertész Imrével. Nők Lapja, 2002/45. (nov. 6.) 22–23. p.

Szőnyei Tamás: „Magyarországot mindenütt szeretik”. Magyar Narancs, 2002/50. (dec. 12.) 6–7. p., 35. p.

Köszönöm. (Rögtönzött beszéd Az év embere díj átadásakor.) Magyar Hírlap, 2002/299. (dec. 24.) 26. p.

Dunai Péter: Ki vett jegyet a jeruzsálemi buszra? Népszabadság, 2003/62. (márc. 14.) 11. p.

Murányi Gábor: „Egyelőre még tanulóvezető vagyok”. Kritika, 2003/3. (márc.) 14–16. p.

Rádai Eszter: „A Sorstalanságot a Kádár-rendszerről írtam”. Élet és Irodalom, 2003/22. (máj. 30.) 3. p., 8. p.

Muhi Klára: A forgatókönyv biankó csekk. (A Sorstalanság megfilmesítéséről.) Filmvilág, 2003/6. (jún.) 4–6. p.

Murányi Gábor: „A Nobel-díjat zavaró repülésnek éreztem”. HVG, 2003/36. (szept. 6.) 47–48. p.

Inotai Edit: Nem értem, miért tilos a bírálat. Népszabadság, 2003/208. (szept. 6.) Hétvége c. mell. 1. p.

Gréczy Zsolt – Szále László: A túlélés koreográfiái. Magyar Hírlap, 2003/214. (szept. 13–14.) 8. p.

Mátraházi Zsuzsa: A Felszámolás zaklatott, mint az élet. Könyvhét, 2003/19. (okt. 2.) 4–5. p.

Varsányi Gyula: Szoknunk kell Európában élni. Népszabadság, 2004/96. (ápr. 24.) 12. p.

Selyem Zsuzsa: Az idegen megszólalásai. (Berlin, 2003. márc. 14.) Jelenkor, 2004/5. (máj.) 531–536. p.

Dalos György: Berlin, Budapest – ketten ugyanarról. Beszélgetés Günter Grass-szal és Kertész Imrével. Élet és Irodalom, 2004/20. (máj. 14.) mell. I–III. p.

Marx József: A Sorstalanság sorsa XIII. Berlini beszélgetés Kertész Imrével. Premier, 2004/7. (okt.) 10–12. p.

–: „A Magyar Hírlap pótolhatatlan”. Nyilatkozat. Magyar Hírlap, 2004/256. (nov. 3.) 4. p.

Marx József: Az elszemélytelenedés története. Beszélgetés Kertész Imrével a Sorstalanság filmváltozatáról. Népszabadság, 2004/259. (nov. 6.) Hétvége c. mell. 6–7. p.

Inotai Edit: Könyveimben a vesztesek oldalán maradok. Népszabadság, 2004/268. (nov. 17.) 12. p.

[Hafner Zoltán:] „…hogy végre elfogadjuk, szabadok vagyunk”. Nyilatkozat a folyóirat körkérdésére. Vigilia, 2005/2. (febr.) 147–148. p.

–: [A Sorstalanság filmbemutatójáról.] Népszava, 2005/36. (febr. 12–13.) Szép Szó c. mell. 2. p.

Az a dolgom, hogy beszéljek, hogy írjak. Kertész Imrével az „Olvasó” beszélgetett. Közreadja: Simon Izabella. Mix Magazin, 2005. máj. 30–33. p.

Werner Krisztina: Az Istenhez vezető út egy metafora. Kertész Imre Pannonhalma vendége volt. Kisalföld, 2005/224. (szept. 24.) 11. p.

Váradi Júlia: A múlttal szembe kell nézni. Beszélgetés Kertész Imre Nobel-díjas íróval a 2004. áprilisi könyvfesztiválon. = V. J.: A szabadság foka. 50 beszélgetés. Bp. 2005. Noran, 331–336. = Elhangzott a Gondolat-jel c. rádióműsor 2004. május 9-ei adásában.

Mézes Gergely: „Azért vállalom a felelősséget, ami a könyveimben van”. Magyar Hírlap, 2006/74. (márc. 29.) 14–15. p.

Szigeti Hajni: Ami a K. dossziéból kimaradt. Nők Lapja, 2006. ápr. 12.

Mátraházi Zsuzsa: Beszélgetőkönyv. Kertész Imre élete két hangra. Könyvhét, 2006/9–10. (máj.) 188–189. p.

Király Levente: A Nobel-díjas egy napja. Playboy, 2006/6. (jún.) = Playboy nagyinterjúk. Bp. 2006. Playboy.

Ráday[!] Eszter: „»Önéletrajzi regénynek« álcázott tiszta fikciók”. Élet és Irodalom, 2006/30. (júl. 28.) 7. p.

Hollósi Zsolt: Az írás sorskérdés. Délmagyarország, 2007. ápr. 7. 8. p.

Hamvay Péter: Nincsenek szavaink a sorsfordulóinkra. Népszava, 2007. máj. 7. 10. p.

Krug Emília: Közös nyelvünk, a kultúra. 168 óra, 2007. máj. 10. 38–39. p.

Papp Sándor Zsigmond: Addig él egy könyv, amíg titka van. Népszabadság, 2007/286. (dec. 8.) Hétvége c. mell. 11. p.

Hangkazetta, CD, CD-rom

Jegyzőkönyv. [Esterházy Péter Élet és irodalom c. írásával közösen.] Hangkazetta, a szerzők előadásában. Rendező: Magos György. Bp. 1994. Magos és Tsa Bt. (Vox Libris 2.)

Kertész Imre összes műve. Bp. 2002. Neumann János Digitális Könyvtár.
[Életrajz – Művek – Bibliográfia – Szakirodalom.
Művek (digitalizált kötetkiadások): A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. – A holocaust mint kultúra. – A kudarc. – A nyomkereső. – A száműzött nyelv. – Az angol lobogó. – Gályanapló. – Jegyzőkönyv. – Kaddis a meg nem született gyermekért. – Sorstalanság (regény). – Sorstalanság (filmforgatókönyv). – Valaki más.
Az életrajzot írta és a szöveget gondozta Balogh Endre. A bibliográfiát és a szakirodalmat összeállította Székely András.]

Hangoskönyv. Részletek Kertész Imre műveiből, a szerző előadásában. A felvételek a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárában készültek 2004. június 22-én. Szerk.: Kelevéz Ágnes és Hafner Zoltán. Teljes idő: 103 perc. Bp. 2005. Magvető–Petőfi Irodalmi Múzeum.
[CD I. – 1. Sorstalanság. Részlet a IV. fejezetből. 2. Naplójegyzet 1960-ból. 3. Heuréka! Részlet A stockholmi beszédből.
CD II. – 1. Esszémozaik. Részletek a Táborok maradandósága, a Hosszú, sötét árnyék, A Holocaust mint kultúra, A boldogtalan 20. század, A fölösleges értelmiségi, a Haza, otthon, ország és Aszáműzött nyelv c. esszékből. Összeállította: Hafner Zoltán. 2. Jegyzetek. Válogatás a Gályanapló és a Valaki más c. kötetekből. Összeállította: Hafner Zoltán. 3. [Önarckép helyett.] Részlet a Gályanaplóból.]

Sorstalanság. Hangoskönyv. Fölolvassa: Mészáros Máté. Rendező: Magos György. Teljes idő: 500 perc. Bp. 2007. Magvető.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Albán

Romani i një të pafati. [Sorstalanság.] (Ford.: Arlinda Dudaj.) Tirana. 2004. Dudaj, 276 p.

Angol

Fateless. [Sorstalanság.] (Ford.: Christopher C. Wilson, Katharina M. Wilson.) Evanston (Illinois, USA). 1992. Northwestern University Press, 191 p. = London. 2006. Vintage, 262 p.

Fatelessness. [Sorstalanság.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2004. Vintage International, 262 p. = 2005. London. Harvill, 256 p.

Kaddish for a Child Not Born. (Ford.: Christopher C. Wilson, Katharina M. Wilson.) Evanston (Illinois, USA). 1997. Hydra Books, 95 p.

Kaddish for an Unborn Child. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2004. Vintage International, 120 p. = London. 2010. Vintage, 120 p.

Liquidation. [Felszámolás.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2004. Knopf, 129 p. = London. 2006 . Harvill Secker, 96 p. = London. 2006. Vintage, 129 p.

Detective Story. [Detektívtörténet.] (Ford.: Tim Wilkinson.) London. 2008. Harvill Secker, 112 p. = New York. 2008. Knopf, 112 p. = London. 2009. Vintage, 112 p.

The Pathseeker. [A nyomkereső.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2008. Melville House Publishing, 125 p.

The Union Jack. [Az angol lobogó.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2009, Melville House Publishing, 80 p.

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2011. Melville House Publishing, 361 p.

The Holocaust as Culture. [A holocaust mint kultúra.] London; New York. 2011. Seagull Books, 78 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2013. Melville House Publishing, 224 p.

Arab

Al-Rayn al-ingliziyya. Al-mahdar. [Az angol lobogó, Jegyzőkönyv.] (Ford.: Saleh Thaier.) Damaszkusz. 2005. Al-Mada, 79 p.

Lā masňīr. [Sorstalanság.] (Ford.: Saleh Thaier.) Damaszkusz. 2005. Al-Mada, 247 p.

Baszk

Zoririk ez. [Sorstalanság.] (Ford.: Morvay Károly.) Donostia (Spanyolország). 2003. Elkarlanean, 264 p.

Bengáli

Kaddish… [Kaddish a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Hassan Monirul.) Daka. 2005. Sandesh, ? p.

Bolgár

Безсъдбовност. [Sorstalanság] (Ford.: Kjoszeva Szvetla.) Plovdiv. 2003. Janet-45, 288 p.

Кадиш за нероденото дете. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Kjoszeva Szvetla.) Szófia. 2004. Stigmati, 148 p.

Досието К.. [K. dosszié.] (Ford.: Hrusanova Stefka.) Szófia. 2008. Riva, 216 p.

Cseh

Kadiš za nenarozené dítě. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (ford.: Dana Gálová.) Prága. 1998. Hynek, 122 p. = Prága. 2003. Academia, 209 p.

Člověk bez osudu. [Sorstalanság.] (ford.: Kateřina Pošová.) Prága. 2003. Academia, 209 p. = Prága. 2009. Academia, 209 p.

Fiasko. [A kudarc.] (ford.: Kateřina Pošová.) Prága. 2005. Academia, 348 p.

Likvidace. [Felszámolás.] (ford.: Dana Gálová.) Prága. 2006. Academia, 125 p.

Kertész, Imre; Esterházy Péter: Příběh. [Történet.] (Kertész, Imre: Protokol; Esterházy Péter: Život a literatura.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Dana Gálová) Prága. 2006. Academia, 125 p.

Někdo jiný. Kronika proměny. [Valaki más. A változás krónikája.] (ford.: Adéla Gálová.) Zlín. 2013. Kniha Zlín, 99 p.

Dán

De skæbneløse. [Sorstalanság.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Koppenhága. 1996. Forum, 194 p. = Roskilde. 2002. Batzer & Co., 211 p. = Koppenhága. 2003. Gyldendals Bogklubber, 210 p. = Roskilde. 2009. Batzer & Co., 210 p.

Kaddish for et ufødt barn. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2002. Batzer & Co., 154 p. = Koppenhága. 2003. Gyldendals Bogklubber, 154 p.

Jeg – en anden. [Valaki más] (Ford.: Peter Eszterhás.) Roskilde. 2003. Batzer&Co. 123 p. = Koppenhága. 2004. Gyldendals Bogklubber, 123 p.

Likvidation. (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2004. Batzer & Co., 135 p. = Koppenhága. 2005. Gyldendals Bogklubber, 135 p.

Detektivhistorie. [Detektívtörténet.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2005. Batzer & Co., 109 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2007. Batzer & Co., 220 p.

Eszperantó

Sensorteco. [Sorstalanság.] (Ford.: Ertl István.) Budapest. 2003. Aranygolyó, 207 p.

Észt

Saatusetus. [Sorstalanság.] (Ford.: Sander Liivak.) Tallin. 2004. Eesti Raamat, 173 p.

Finn

Kohtalottomuus. [Sorstalanság.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2003. Otava, 239 p.

Kieli maanpaossa. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2003. Otava, 46 p.

Kaddish syntymättömälle lapselle. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2004. Otava, 142 p.

Lopetus. [Felszámolás.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2006. Otava, 128 p. = Helsinki. 2007. Otava, 128 p.

Tappio. [A kudarc.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2006. Otava, 432 p.

Kaleeripäiväkirja. [Gályanapló.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2008. Otava, 284 p.

Francia

Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 1995. Actes Sud, 160 p. = Arles. 2003. Actes Sud, 144 p. (Babel.)

Être sans destin. [Sorstalanság.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 1998. Actes Sud, 366 p. = Paris. 2002. le Grand livre du mois, 366 p. = Arles. 2002. Actes Sud H. Nyssen, 366 p. = Paris. 2003. 10-18, 366 p. = Arles. 2009. Actes Sud, 366 p. (Babel.)

Un autre. Chronique d'une métamorphose. [Valaki más: a változás krónikája.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 1999. Actes Sud, 156 p. = Arles. 2008. Actes Sud, 160 p. (Babel.)

Le Refus. [A kudarc.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2001. Actes Sud, 350 p. = Arles. 2002. Actes Sud, 352 p. = Arles. 2006. Actes Sud, 352 p. (Babel.)

Le chercheur de traces. [A nyomkereső.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2003. Actes Sud, 118 p. = Le drapeau anglais suivi de Le chercheur de traces et de Proces-verbal. [Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 318 p. (Babel.)

Liquidation. [Felszámolás.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2004. Actes Sud, 140 p. = Arles. 2005. Actes Sud, 128 p. (Babel.)

Être sans destin - le livre du film. [Sorstalanság. Filmforgatókönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2005. Actes Sud, 191 p.

Le Drapeau anglais. [Az angol lobogó.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2004. Actes Sud, 224 p. = Le drapeau anglais suivi de Le chercheur de traces et de Proces-verbal. [Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 318 p. (Babel.)

Roman policier. [Detektívtörténet.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2006. Actes Sud, 118 p. = Arles. 2008. Actes Sud, 118 p. (Babel.)

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2008. Actes Sud, 208 p.

L'Holocauste comme culture. Discours et essais. [A Holocaust mint kultúra.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2009. Actes Sud, 288 p.

Journal de galère. [Gályanapló.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2010. Actes Sud, 288 p.

Le drapeau anglais suivi de Le chercheur de traces et de Proce's-verbal. [Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 318 p. (Babel.)

Sauvegarde. Journal 2001-2003. [Mentés másként.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 224 p.

Görög

Εγώ, ένας άλλος. [Valaki más.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2002. Kastaniotis, 136 p.

Το υθιστόρηα ενό̋ ανθρώπου χωρί̋ πεπρωένο. [Sorstalanság.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2003. Kastaniotis, 243 p.

Καντί̋ για ένα αγέννητο παιδί. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Magi Koen.) Athén. 2003. Kastaniotis, 154 p.

Εκκαθάριση. [Felszámolás.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2004. Kastaniotis, 144 p.Φάκελο Κ. [K. dosszié.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2007. Kastaniotis, 231 p.

Αστυνοική ιστορία. [Detektívtörténet.] (Ford.: Katherina Csóka.) Athén. 2007. Kedros, 105 p.

Grúz

[Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: ?) Tbiliszi, 2009. Intelekti. (A Felszámolással közös kiadásban.)

Héber

ללא גורל [Sorstalanság.] (Ford.: Miryam Algazi.) Tel-Aviv. 1994. Am Oved, 195 p. = Tel-Aviv. 2002. Am Oved, 195 p.

קדיש לילד שלא נולד [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Itamar Yaoz-Kest.) Tel-Aviv. 2002. Hocat Hameorer, 105 p.

פיאסקו [A kudarc.] (Ford.: Mordecai Barkai.) Or Yehuda. 2005. Kinneret - Bitan, 268 p.

סיפור בלשי [Detektívtörténet; Nyomkereső.] (Ford.: Mordecai Barkai.) Or Yehuda. 2007. Kinneret- Bitan, 156 p.

Hindi

Niyatiheenta. [Sorstalanság.] (Ford.: Indu Mazaldan.) Delhi. 2006. Vani, 168 p.

Holland

Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 1994. Van Gennep, 116 p. = Amszterdam. 2002. Van Gennep, 116 p. = Amszterdam. 2005. Van Gennep, 116 p. = Onbepaald door het lot. Drie romans. [Sorstalanság. Három regény.] (Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.]; Het fiasco. [A kudarc.]; Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.]) (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2009. De Bezige Bij, 645 p.

Het fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 1999. Van Gennep, 381 p.

Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 1995. Van Gennep, 242 p. = Amszterdam. 2003. Van Gennep, 242 p. = Onbepaald door het lot. Drie romans. [Sorstalanság. Három regény.] (Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.]; Het fiasco. [A kudarc.]; Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.]) (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2009. De Bezige Bij, 645 p.

Ik, de ander. [Valaki más.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2001. Van Gennep, 126 p. = Amszterdam. 2001. Van Gennep, Rainbow Essentials, 140 p.

Dagboek van een galeislaaf. [Gályanapló.] (Ford.: Henry Krammer.) Amszterdam. 2003. Van Gennep, 275 p.

Sporenzoeker. [A nyomkereső.] (Ford.: Henry Krammer.) Amszterdam. 2004. Van Gennep, 181 p.

De Engelse vlag. (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2004. Van Gennep, 181 p.

Het proces-verbaal. [Jegyzőkönyv.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2004. Van Gennep, 181 p. = Een Verhaal, Twee Verhalen. (Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.) 2005. Arbeiderspers, 93 p.

De verbannen taal. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amszterdam. 2005. De Bezige Bij, 235 p.

Liquidatie. [Felszámolás.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amszterdam. 2004. De Bezige Bij, 151 p. = Amszterdam. 2005. De Bezige Bij, 151 p.

De samenzwering. [Detektívtörténet.] (Ford.: Henry Krammer.) Amszterdam. 2005. De Bezige Bij, 122 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amszterdam. 2007. De Bezige Bij, 223 p.

Onbepaald door het lot. Drie romans. [Sorstalanság. Három regény.] (Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.]; Het fiasco. [A kudarc.]; Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.]) (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2009. De Bezige Bij, 645 p.

Horvát

Čovjek bez sudbine. [Sorstalanság.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2003. Fraktura, 268 p.

Péter Esterházy; Imre Kertész: Ista priča. (Kertész Imre: Zapisnik; Esterházy Péter: Život i književnost.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2003. Fraktura, 88 p.

Likvidacija. [Felszámolás.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2004. Fraktura, 127 p.

Kadiš za nerođeno dijete. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2004. Fraktura, 144 p.

Jezik u progonstvu. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zágráb. 2004. Durieux, 302 p.

Fijasko. [A kudarc.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2005. Fraktura, 364 p.

Engleska zastava. [Az angol lobogó.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2006. Fraktura, 168 p.

Dnevnik s galije. [Gályanapló.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2008. Fraktura, 264 p.

Dosje K.. [K. dosszié.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2009. Fraktura, 191 p.

Izlandi

Örlögleysi. [Sorstalanság.] (Ford.: Einar Már Hjartarson.) Reykjavík. 2017. Dimma, 70 p.

Indonéz

Fateless. [Sorstalanság.] (Ford.: Utti Setiawati.) Yogyakarta. 2005. Bentang, 423 p.

Japán

Unmei dewa naku. [Sorstalanság.] (Ford.: Iwasaki Etsuko.) Tokió. 2003. Kokusho Kankókai, 293 p.

Katalán

Sense destí. [Sorstalanság.] (Ford.: Eloi Castelló.) 2003. Barcelona. Quaderns Crema, 258 p.

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Adan Kovacsics; Marta Marfany.) 2003. Barcelona. Quaderns Crema, 362 p. (Biblioteca mínima)

Kaddish pel fill no nascut. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Eloi Castelló.) Barcelona. 2004. Quaderns Crema, 147 p.

Liquidació. [Felszámolás.] (Ford.: Eloi Castelló.) Barcelona. 2004. Edicions 62, 141 p.

Jo, un altre. [Valaki más.] (Ford.: Eloi Castelló.) Barcelona. 2005. Quaderns Crema, 133 p.

Kínai

Ling yi ge ren. [Valaki más.] (Ford.: Zemin Yu.) Peking. 2003. Zuo jia chu ban she, 140 p.

Yingguo qi. [Az angol lobogó.] (Ford.: Zemin Yu.) Peking. 2003. Zuo jia chu ban she, 197 p. (A nyomkereső c. kisregénnyel és a Jegyzőkönyv c. elbeszéléssel egy kötetben.)

Fei guan ming yu. [Sorstalanság.] (Ford.: Zhou Congyu.) Tajpej (Tajvan). 2004. Tian xia yuan jian, 225 p. = Wu ming yun de ren sheng. [Sorstalanság.] (Ford.: Xu Yan Yi.) Nanking. 2010. Yi lin chu ban she, 191 p. = Tajpej (Tajvan). 2011. Tian xia yuan jian, 225 p.

Can bai. [A kudarc.] (Ford.: Zhou Congyu.) Tajpej (Tajvan). 2004. Tian xia yuan jian, 225 p. = (Ford.: Weu Maoping.) Shanghai. 2005. Shanghai Yiwen, 365 p.

[Gályanapló.] (Ford.: Zemin Yu.) Peking. 2004. Zuo jia chu ban she, 324 p.

Mingyun wuchang. [Sorstalanság. Filmforgatókönyv] (Ford.: ?) Peking. 2004. Zuo jia chu ban she, 246 p.

Gei wei chu sheng de hai zi zuo an xi dao gao. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] Sanghaj. 2005. Yi wen, 117 p.

Koreai

T'aeŏnaji anŭn ai rŭl wihan kido. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Chŏng Chin-sŏk.) Szöul. 2003.Tarŭn Uri, 227 p.

Ch'ŏngsan. [Felszámolás.] (Ford.: Chŏng Chin-sŏk.) Szöul. 2003.Tarŭn Uri, 197 p.

Unmyŏng. [Sorstalanság.] (Ford.: Mo Myŏng-suk, Chong-dae Pak.) Szöul.2003.Tarŭn Uri, 315 p.

Chwajŏl. [A kudarc.] (Ford.: Han Kyŏng-min. Szöul.) Szöul. 2003.Tarŭn Uri, 456 p.

Lengyel

Los utracony. [Sorstalanság.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 2002. W.A.B., 272 p. = Varsó. 2003. W.A.B., 272 p. = Varsó. 2003. Sěwiat Książki, 268 p. = Varsó. 2004. W.A.B., 272 p. = Varsó. 2007. TMM Polska; Planeta Marketing, 200 p. = Varsó. 2010. W.A.B., 288 p.

Kadysz za nienarodzone dziecko. (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) [Kaddis a meg nem született gyermekért.] Varsó. 2003. W.A.B., 160 p. = Varsó. 2004. Świat Książki, 112 p.

Likwidacja. [Felszámolás.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) Varsó. 2003. W.A.B., 128 p.

Fiasko. [A kudarc.] (Ford.: Elżbieta Cygielska.) Varsó. 2003. W.A.B., 400 p.

Angielska flaga. [Az angol lobogó.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) Varsó. 2004. W.A.B., 280 p.

Język na wygnaniu. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska, Elżbieta Cygielska.) Varsó. 2004. W.A.B., 224 p.

Ja, inny. Kronika przemiany. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Anna Goěrecka.) Varsó. 2004. W.A.B., 140 p.

Dziennik galernika. [Gályanapló.] (Ford.: Elżbieta Cygielska.) Varsó. 2006. W.A.B., 256 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) Varsó. 2008. W.A.B., 192 p. = Varsó. 2012. PWN, 168 p.

Lett

Bezliktenis. (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 2008. Tapals, 189 p.

Lovári

Bizhelyakipe. [Sorstalanság.] (Ford.: Rostás Farkas György.) Budapest. 2004. Aranygolyó, 202 p.

Macedón

Без судбина. [Sorstalanság.] (Ford.: Paskal Gilevski.) Szkopje. 2003. Slovo, 267 p.

Молитва за нероденото дете. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Paskal Gilevski.) Bitola. 2009. Mikena, 124 p.

Mongol

Хүн заяа ноглоогүй нь. [Sorstalanság.] (Ford.: Daváhügijn Ganbold.) Ulánbátor. 2005. Monsudar, 166 p.

Német

Mensch ohne Schicksal. [Sorstalanság.] (Ford.: Jörg Buschmann.) Berlin. 1990. Rütten und Loening, 226 p.

Roman eines Schicksallosen. [Sorstalanság.] (Ford.: Christina Viragh.) Berlin. 1996. Rowohlt, 286 p. = Frankfurt am Main. 1997. Büchergilde Gutenberg, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 1998. Rowohlt, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 2002. Rowohlt, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 2005. Rowohlt, 288 p. = Berlin. 2009. Rowohlt, 288 p. = Reinbek bei Hamburg. 2010. Rowohlt, 288 p. = Berlin. 2011. A. Springer, 235 p.

Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: György Buda; Kristin Schwamm.) Berlin. 1992. Rowohlt, 156 p. = Berlin. 1996. Rowohlt, 160 p. = Berlin. 1999. Rowohlt, 160 p. = München. 2003. Saur, [? p.]

Galeerentagebuch. [Gályanapló.] (Ford.: Kristin Schwamm.) Berlin. 1993. Rowohlt, 318 p. = Berlin. 1997. Rowohlt, 318 p. = Berlin. 1999. Rowohlt TB rororo, 318 p.

Eine Geschichte. Zwei Geschichten. [Egy történet, két történet.] (Ford.: Kristin Schwamm; Hans Skirecki.) (Kertész Imre: Protokoll; Esterházy Péter: Leben und Literatur.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] Salzburg.1994. Residenz, 78 p. = Berlin. 2002. Berliner Taschenbuchvlg, 78 p.

Kertész Imre, Esterházy Péter, Ingo Schulze: Eine, zwei, noch eine Geschichte/n. [Egy, kettő, még egy történet.] (Kertész Imre: Protokoll; Esterházy Péter: Leben und Literatur; Ingo Schulze: Noch eine Geschichte.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom; Ingo Schulze. még egy történet.] Berlin. 2008. Berlin, 94 p.

Protokoll. [Jegyzőkönyv.] (Ford.: Kristin Schwamm.) (Ill.: Kurt Löb.) Passau. 2004. Reche, 36 p.

Ich – ein anderer. [Valaki más.] (Ford.: Ilma Rakusa.) Berlin. 1998. Rowohlt, 126 p. = Berlin. 1999. Rowohlt, 126 p. = Berlin. 2002. Rowohlt, 126 p.

Die englische Flagge. [Az angol lobogó.] (Ford.: György Buda; Kristin Schwamm.) (A nyomkereső c. kisregénnyel és a Jegyzőkönyv c. elbeszéléssel.) Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 184 p. = Reinbek bei Hamburg. 2002. Rowohlt, 184 p.

Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt. [A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt.] (Ford.: György Buda.) Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 156 p.

Fiasko. [A kudarc.] (Ford.: Buda György; Relle Ágnes.) Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 442 p. = Reinbek bei Hamburg. 2001. Rowohlt, 448 p.

Der Spurensucher. [A nyomkereső.] (Ford.: György Buda.) Frankfurt a. M. 2002. Suhrkamp, 129 p.

„Heureka!“ Rede zum Nobelpreis 2002. [ Heuréka! Nobel-díj átvételén elmondott beszéd.] (Ford.: Kristin Schwamm.) Frankfurt a. M. 2002. Suhrkamp, 30 p.

Heureka! Gespräche und eine Rede. [Heureka! Beszélgetések és egy beszéd.] (ill.: Susanna Theumer.) Neumarkt in der Oberpfalz. 2006. Reche, 77 p.

Schritt für Schritt: Drehbuch zum "Roman eines Schicksallosen" [Lépésről lépésre: A "Sorstalanság" forgatókönyve.] (Ford.: Erich Berger.) Frankfurt a. M. 2002. Suhrkamp, 184 p.

Liquidation. [Felszámolás.] (Ford.: Laszló Kornitzer; Ingrid Krüger.) Frankfurt a. M. 2003. Suhrkamp, 141 p. = Reinbek bei Hamburg. 2005. Rowohlt Taschenbuch rororo, 141 p.

Die exilierte Sprache. Essays und Reden. [A száműzött nyelv] (Ford.: Buda György, Deréky Géza, Kristin Schwamm, Christina Viragh, Christian Polzin, Ilma Rakusa, Kristina Koenen, László Kornitzer, Irene Rübberdt, Ernő Zeltner.) Frankfurt am Main. 2003. Suhrkamp, 258 p. = Frankfurt am Main, 2004. Suhrkamp, 266 p.― Nádas Péter előszavával.

Detektivgeschichte. [Detektívtörténet.] (Ford.: Angelika Máté, Péter Máté.) Reinbek bei Hamburg. 2004. Rowohlt-Taschenbuch rororo, 137 p.

Das Buch zum Film Fateless - Roman eines Schicksallosen. [Sorstalanság - filmkönyv.] (Ford.:Tamás Szántó, Madeleine Merán.) Budapest. 2005. Vince, 239 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Kristin Schwamm.) Reinbek bei Hamburg. 2006. Rowohlt, 238 p. = Reinbek bei Hamburg. 2008. Rowohlt, 238 p.

Opfer und Henker. [Áldozat és hóhér.] (Ford.: Christian Polzin; Ilma Rakusa; Agnes Relle.) (A Világpolgár és zarándok; Én, a hóhér [Részlet A kudarcból]; A pad; Budapest – egy fölösleges vallomás; Miért Berlin? c. írásokkal.) Berlin. 2007. Transit, 86 p.

Briefe an Eva Haldimann. [Levelek Eva Haldimann-nak.] ( Ford.: Kristin Schwamm.) Reinbek bei Hamburg. 2009. Rowolt, 240 p. (Csak németül jelent meg.)

Letzte Einkehr. Tagebücher 2001–2009. Mit einem Prosafragment. [Végső kocsma. Napló 2001–2009.] (Ford.: Kristin Schwamm.) (A kötet fejezetei: Mentés másként, Végső kocsma [Futólag…], Trivialitások kertje.) Reinbek bei Hamburg. 2013. Rowohlt, 432 p.

Norvég

Kaddisj for et ikke født barn. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ove Lund.) Oslo. 2000. Pax, 116 p. = Oslo. 2002. Pax, 122 p.

Uten skjebne. [Sorstalanság.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2002. Pax, 174 p.

Likvidasjon. [Felszámolás.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2004. Pax, 124 p.

Fiasko. [A kudarc.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2005. Pax, 297 p.

K. Mappe. [K. dosszié.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2008. Pax, 157 p.

Olasz

Essere senza destino. [Sorstalanság.] (Ford.: Barbara Griffini.) Milánó. 1999. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2002. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2003. Mondolibri, 223 p. = Milánó. 2003. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2004. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2006. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2007. Feltrinelli, 223 p.

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Antonio Sciacovelli.) Milánó. 2003. Feltrinelli, 283 p. = Milánó. 2011. Feltrinelli, 283 p.

Liquidazione. [Felszámolás.] (Ford.: Antonio Sciacovelli.) Milánó. 2004. Feltrinelli, 115 p.

La bandiera inglese. [Az angol lobogó.] ( Il vessillo britannico. [Az angol lobogó.]; Il cercatore di tracce. [A nyomkereső.]; Verbale. [Jegyzőköny.]) (Ford.: Giorgio Pressburger.) Milánó. 2004. Bompiani, 168 p.

Kaddish per un bambino non nato. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Mariarosaria Sciglitano.) Milánó. 2006. Feltrinelli, 107 p.

Il vessillo britannico. [Az angol lobogó.] (Ford.: Giorgio Pressburger.) Milánó. 2004. Bompiani, 168 p.

Il secolo infelice. [A boldogtalan század] (Ford.: Sándor Krisztina.) Milánó. 2007. Bompiani, 262 p. = Milánó. 2012. Bompiani, 234 p.

Esterházy Péter, Kertész Imre: Verbale di polizia. [Rendőrségi jegyzőkönyv.] (Kertész Imre: Verbale di polizia; Esterházy Péter: Vita e letteratura.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Giorgio Pressburger.) Bellinzona, 2007. Casagrande, 66 p.

Diario dalla galera. [Gályanapló.](Ford.: Sándor Krisztina.) Milánó. 2009. Bompiani, 295 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Marinella D’Alessandro.) Milánó. 2009. Feltrinelli, 190 p.

Storia poliziesca. [Detektívtörténet.] (Ford.: Mariarosaria Sciglitano.) Milánó. 2007. Feltrinelli, 79 p.

Io, un altro. Cronaca di una metamorfosi. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Giorgio Pressburger.) Milánó. 2012. Bompiani, 133 p.

Orosz

Английский флаг. [Az angol lobogó.] (Ford.: Jurij Pavlovics Gusev.) Moszkva. 2001. Tekszt, 155 p.

Кадиш по нерождённому ребёнку. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Jurij Gusev.) Moszkva. 2003. Tekszt, 204 p.

Язык в изгнании. [A száműzött nyelv] (Ford.: Jelena Ivanovna Malihina, Sereda Vjatseszlav Tyim.) Moszkva. 2004. Tri Kvadrata, 204 p.

Самоликвидация. [Felszámolás.] (Ford.: Jurij Pavlovics Gusev.) Moszkva. 2005. Tekszt, 186 p.

Без судьбы. [Sorstalanság.] (Ford.: Jurij Pavlovics Gusev.) Moszkva.2004. Tekszt, 301 p. = Moszkva. 2007. Tekszt, 297 p.

Perzsa

Român-e poliszie. [Detektívtörténet.] (Ford.: Goldberg Berzin.) Teherán, 2007. Sharek Horshid, 103 p.

Portugál

Kadish por uma criança não nescida. (Ford.: Raquel Abi-Sâmara.) Rio de Janeiro. 1995. Imago, 132 p. = Kaddish para una crianca que nao vai nascar. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2004. Presenca, 107 p.

Aniquilação. [Felszámolás.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2003. Ulisseia, 88 p. = Liquidação. [Felszámolás.] (Ford.: Paolo Schiller.) 2005. Companhia das Letras, 112 p.

O Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Sütő Ildikó.) Sao Paolo. 2004. Planeta do Brasil, 364 p.

Sem destino. [Sorstalanság.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2004. Presença, 192 p.

A língua exilada. [A száműzött nyelv] (Ford.: Paulo Schiller.) Sao Paulo. 2004. Companhia das Letras, 216 p.

A recusa. [A kudarc.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2005. Presença, 300 p.

Eu, om outro. [Valaki más.] (Ford.: Nagy Sandra) Sao Paolo. 2007. Planeta do Brasil, 173 p. = Um outro. (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2009. Presenca, 97 p.

A bandeira inglesa. [Az angol lobogó.] (Ford.: Claudia Abeling.) Sao Paolo. 2008. Planeta do Brasil, 246 p.

Román

În afara destinului. [Sorstalanság.] (Ford.: Georgeta Hajdú.) Bukarest, 2003. Est, 219 p.

Altcineva. Cronica schimbării. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Anamaria Pop.) Bukarest, 2004. Humanitas, 114 p.

Drapelul englez. [Az angol lobogó.] (Ford.: Anamaria Pop.) Bukarest, 2004. Humanitas, 181 p.

Kadis pentru copilul nenăscut. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Paul Drumaru.) Bukarest. 2005. Est,117 p.

Eseçul. [A kudarc.] (Ford.: Paul Drumaru.) Bukarest, 2007. Est, 425 p.

Spanyol

Sin destino. [Sorstalanság.] (Ford.: Xantus Judit.) Barcelona. 1996. Plaza & Janeěs, 200 p. (Ave Feěnix.) = Barcelona. 1997. Circulo de Lectores; 238 p. = (Ford.: Xantus Judit; Adam Kovacsics.) Barcelona. 2001. Acantilado, 264 p. (Narrativa del Acantilado.) = Barcelona. 2003. Sol 90, 173 p. (Premios Nobel.) = (Ford.: Xantus Judit; Adam Kovacsics.) Barcelona. 2006. Acantilado, 264 p. (Acantilado bolsillo.)

Un instante de silencio en el paredón. [A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 1999. Herder, 142 p. = Barcelona. 2002. Herder, 142 p.

Kaddish por el hijo no nacido. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2001. Acantilado, 148 p. (Narrativa del Acantilado.) = Barcelona. 2007. Acantilado, 148 p. (Acantilado bolsillo.)

Yo, otro; Crónica del cambio. [Valaki más: a változás krónikája.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2002. Acantilado, 144 p. = Barcelona. 2010. Acantilado, 144 p. (Acantilado bolsillo.)

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2003. Acantilado, 372 p. (Narrativa del Acantilado.) = Barcelona. 2009. Acantilado, 372 p. (Acantilado bolsillo.)

Diario de la galera. [Gályanapló.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2004. Acantilado, 277 p.

Liquidación. [Felszámolás.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Madrid. 2004. Alfaguara, 150 p. = Madrid. 2005. Suma de Letras, 164 p. (Punto de lectura.)

Jo, un altre. [Valaki más.] (Ford.: Eloi Castelló. ) Barcelona. 2005.
Quaderns Crema, 133 p. (D'un dia a l'altre.)

Kertész Imre, Esterházy Péter: Una historia: dos relatos. [Egy történet: két történet.] (Kertész Imre: Expediente; Esterházy Péter: Vida y literatura.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2005. Galaxia Gutenberg, 78 p.

La bandera inglesa. [Az angol lobogó.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2005. Acantilado, 172 p. (Narrativa del Acantilado.)

Un relato policíaco. [Detektívtörténet.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2007. Acantilado, 104 p. (Narrativa del Acantilado.)

La lengua exiliada. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Madrid. 2007. Taurus, 160 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2007. Acantilado, 204 p. = Barcelona. 2007. Círculo de Lectores, 214 p.

Cartas a Eva Haldimann. [Haldimann-Levelek.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2012. Acantilado, 154 p.

Svéd

Steg för Steg. [Lépésről lépésre.] [Sorstalanság.] (Ford.: Maria Ortman.) Bromma. 1985. Fripress. 192 p.

Mannen utan öde. [Sorstalanság.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1998. Norstedts, 206 p. = Stockholm. 2003. Pan, 206 p. = Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

Kaddish för ett ofött barn. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 1996. Norstedt, 128 p. = Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

En annan: krönika över en förvandling. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2003. Norstedt, 114 p.

Protokollen. [Jegyzőkönyv.] (Kertész Imre: Protokollet; Esterházy Péter: Liv och Litteratur.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2002. Norstedt, 60 p.

Galärdagbok. (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2002. Norstedt, 262 p.

Mannen utan öde. [Sorstalanság. – filmforgatókönyv.] (Ford.: Johan Werkmäster.) Stockholm. 2003. LL-förlaget, 121 p.

Fiasko. (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2000. Norstedt, 334 p. = Stockholm. 2003. Norstedt, 334 p. = Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

Likvidation. [Felszámolás.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2004. Norstedt, 124 p. Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Weyler, 234 p.

Det landsförvisade språket. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedt, 260 p.

Den engelska flaggan. [Az angol lobogó.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2008. Weyler, 84 p.

Från Budapest till Berlin. [Mentés másként.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2012. Weyler, 202 p.

Szerb

Besudbinstvo. [Sorstalanság.] (Ford.: Aleksandar Tišma.) Újvidék. 2002. Prometej; Stylos, 252 p.

Kadiš za nerođeno dete. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Vickó Árpád.) Újvidék. 2005. Vega Media, 138 p.

Jedan događaj. [Egy történet.] (Kertész Imre: Zapisnik; Esterházy Péter: Život i književnost.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Sava Babić.) Belgrád. 2006. Prosveta, 74 p.

Dosije K.. [K. dosszié.] ( Ford.: Sava Babić.) Belgrád. 2012. Laguna, 194 p.

Szlovák

Bezosudovosť. [Sorstalanság.] (Ford.: Eva Kroupová.) Pozsony. 2000. Slovart, 210 p.

Vyhnaný jazyk. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Juliana Szolnokiová.) Pozsony. 2002. Kalligram, 180 p. = Pozsony. 2003. Kalligram, 180 p.

Kaddiš za nenarodené dieťa. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Juliana Szolnokiová.) Pozsony. 2003. Kalligram, 136 p.

Likvidácia. [Felszámolás.] (Ford.: Juliana Szolnokiová.) Pozsony. 2005. Kalligram, 131 p.

Szlovén

Brezusodnost. [Sorstalanság.] (Ford.: Jože Hradil.) Ljubjana. 2003. Beletrina, 228 p.

Kadis za nerojenega otroka. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Jože Hradil.) Radovljica. 2003. Didakta, 136 p.

Török

Kadersizlik. [Sorstalanság.] (Ford.: İlknur İgan.) Isztambul. 1999. Can, 224 p. = Isztambul. 2004. Can, 224 p.

Doğmayacak çocuk için dua. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ayşe Selen.) Isztambul. 2002. Can, 131 p.

Fiyasko. [A kudarc.] (Ford.: Ersel Kayaoğlu.) Isztambul. 2004. Can, 356 p. = Isztambul. 2012. Can, 378 p.

Polisiye bir öykü. [Detektívtörténet.] (Ford.: Ersel Kayaoğlu.) Isztambul. 2006. Can, 86 p. = Isztambul. 2012. Can, 89 p.

Tasfiye. [Felszámolás.] (Ford.: Ersel Kayaoğlu.) Isztambul. 2006. Can, 116 p.

Dosya K.. [K. dosszié.] (Ford.: Gün Benderli.) Isztambul. 2010. Can, 183 p.

Vietnami

Không so phaň̂. [Sorstalanság.] (Ford.: Giaěp Văn Chung.) Hanoi. 2010. Nha xuat bán Lao đoň̂g, 326 p.

Kinh câu cho mo't đuca tré không ra đói. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Giáp Văn Chung.) Hanoi. 2011. Nha xuat bán Lao đoň̂g, 193 p.

 

A bibliográfiát összeállította Hafner Zoltán.

 

A lista a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Temesi László: Sors és sorstalanság. Kertész Imre Nobel-díja. H. n. 2002. Szerzői kiadás, 114 p.

Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk.: Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. Bp. 2002. L’Harmattan, 217 p. (Dayka könyvek 1.)

[A szerkesztők előszava. 9–13.; Kaposi Dávid: Narratívátlanság. Kulturális sémák és a Sorstalanság. 15–51.; Kalocsai Katalin: Még létre sem jött, mikor már elveszett. Az identitás építésének nehézségeiről egy szélsőségesen fenyegetett helyzetben. 53–66.; Kovács Béla Lóránt: Az időbeliség tapasztalásának módosulásai Kertész Imre Sorstalanság című regényében. 67–75.; Proksza Ágnes: Döntés és ítélet. Kertész Imre: Sorstalanság. 77–102.; Schein Gábor: Összekötni az összeköthetetlent. 103–118.; Vári György: Cselekményesítés, történelmi tapasztalat és a fenséges művészete. 119–136.; Vaderna Gábor: A lehetséges egyetlen regény. Kertész Imre: A kudarc. 137–149.; Teslár Ákos: Élni és (újra)írni. Morál és poétika A kudarcban. 151–166.; Molnár Sára: A fogolylét poétikája. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. 167–198.; Margócsy István: „Minden nincs meg”. A megfogalmazás kalandja. 199–210.; Radnóti Sándor: Utószó – a Nobel-díj után. 211–217. p.]

Kertész Imre munkássága. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a budapesti MTA Irodalomtudományi Intézete munkatársainak 2002. nov. 18–19-én Újvidéken tartott tanácskozásán elhangzott, illetve a tanácskozásra készült tanulmányok szerkesztett szövegei. Hungarológiai Közlemények, 2002/2. [Újvidék, 2003.]

[Utasi Csaba: „A diadalok könyvének fekete lapja vagyok.” A tanúskodás igénye Kertész Imre műveiben. 7–14.; Faragó Kornélia: Az idegenség alakzatai. Sorstalanság. 15–22.; Erdődy Edit: A jövendő emlékezet kamerája. A Sorstalanság mint forgatókönyv. 23–27.; Szirák Péter: „Ha egyszer megtudhatnám, ki és mi vagyok…” Kertész Imre: Gályanapló. 28–42.; Harkai Vass Éva: A fikció változatai és a determinált identitás Kertész Imre elbeszélő prózájában. 43–51.; Pomogáts Béla: Az írói identitás és a történelem katasztrófája. 52–58.; Angyalosi Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. 59–66.; Bence Erika: A beszéd individuális tere. Kertész Imre: Gályanapló. 67–71.; Csányi Erzsébet: Negatív utópia Ivo Andrić és Kertész Imre kisregényeiben. 72–77.; Hózsa Éva: Felöltött, száműzhető és fölösleges inkognitók. 78–85.; Utasi Csilla: Az én-tudat Kertész Imre regényírásában és esszéiben. 86–93.; Kappanyos András: Ami lefordítható, és ami nem. 94–100.; Gerold László: Iszapbirkózás. Téma és műfaj Kertész Imre prózaírásában. 101–109.; Rákai Orsolya: „…Mintha tengeren jönne”. Részvét, részvétel és kívülmaradás alakzatai a Kaddisban. 110–120.; Bányai János: A kudarc, avagy a túlélés narratív formái. A nyomkereső és A kudarc. 121–129.; Vickó Árpád: „A demokrácia kultúra”. Interjú. 131–146.; Bányai János: Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. 147–152. p.]

Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Összeáll.: Kőbányai János. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 167 p.

[Kertész Imre: A Gályanapló indítása a Múlt és Jövőben. 9–10.; Kertész Imre: Canettit fordítani. 11–15.; Radics Viktória: Az ember mélye. Kertész Imre: Sorstalanság. 17–28.; Koppány Márton: Halálfúgák. Kertész Imre regényeiről. 29–44.; Heller Ágnes: A holokauszt mint kultúra. Kertész Imre könyvéről. 45–55.; Vajda Mihály: „Nem betegség, inkább egészség”. 57–69.; Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. 71–101.; Aharon Appenfeld: Káin és Ábel narratívája. Kertész Imre Nobel-díjáról. Kőbányai János interjúja. 103–116.; Dalos György: Széljegyzetek egy Nobel-díj körül. 117–122.; Fehéri György: Miért szeretik Kertész Imrét Németországban? 123–137.; Fejtő Ferenc: Kicsoda Kertész Imre? Irodalmi Nobel-díj, 2002. Ford.: Zsámboki Mária. 139–142.; Heller Ágnes: A Sorstalanságról – húsz év után. 143–166.; Kertész Imre a Múlt és Jövőben. 167. p.]

Kőbányai János: Jób díja. Háttér és recepció. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 163 p.

Kőbányai János: Kertésznapló. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 175 p.

Szirák Péter: Kertész Imre. Pozsony. 2003. Kalligram, 217 p. (Tegnap és Ma.)

Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Bp. 2003. Kijárat, 283. p. (Kritikai Zsebkönyvtár.)

Molnár Sára: Ugyanegy téma variációja. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában. Kolozsvár. 2005. Koinónia, 307 p.

Földényi F. László: „Az irodalom gyanúba keveredett”. Kertész Imre-szótár. Bp. 2007. Magvető, 335 p.

Erdődy Edit: Kertész Imre. Bp. 2008. Balassi, 168 p. (Kortársaink.)

Marx József: Sorstalanság – Filmkönyv. Koltai Lajos filmje a Nobel-díjas Kertész Imre regénye alapján. Bp. 2005. Vince, 239 p.

Vincze Attila Tamás: A Sorstalanság doktora. (Dr. Klopfer Ferencről, a regény valós szereplőjéről.) Gyöngyös. 2004. Pallas, 127 p.

Clara Royer: Kertész Imre élete és halálai. Életrajzi esszé. Bp. 2019. Magvető, 480 p.

Identitás, nyelv, trauma - Tanulmányok Kertész Imréről. (Szerk.: György Péter.) Budapest. 2021. Magvető, 292 p.

Önálló kötet idegen nyelven

Mihály Szegedy-Maszák – Tamás Scheibner (Hg.): Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. (Magyar szerzők német nyelvű tanulmányai Kertész Imréről.) Wien. 2004. Passagen Verlag, 376 p.

Clara Royer: Imre Kertész : "L'histoire de mes morts". Életrajzi esszé. Arles. 2017. Actes Sud, 395 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szász Imre: Könyvespolcom. K. I.: Sorstalanság. Magyar Hírlap, 1975/135. (máj. 17.) Hétvége c. mell. IV. p. = Sz. I.: Háló nélkül. Bp. 1978. Szépirodalmi, 51–55. p.

F. R. [Falus Róbert]: Könyvszemle. (A Sorstalanságról is.) Népszabadság, 1975/149. (jún. 27.) 7. p.

Sinka Erzsébet: Rém-szürke napok. Élet és Irodalom, 1975/28. (júl. 12.) 10. p.

Ács Margit: Sorstalanság. Kertész Imre regénye. Magyar Nemzet, 1975/175. (júl. 27.) 13. p.

Czére Béla: Mítosz és valóság. Csontos Sándor: Mese a tűztolvajról. – K. I.: Sorstalanság. Népszava, 1975/197. (aug. 23.) 6. p.

Lenkei Júlia: Kertész Imre: Sorstalanság. Kritika, 1975/8. 30. p.

Reményi József Tamás: Egyes szám első személyben. Napjaink, 1975/8. 9. p.

Csontos Sándor: Első kötetesekről és elődeikről. (A Sorstalanságról is.) Könyvvilág, 1975/11. (nov.) 16. p.

Székely János: Találkozások a terrorral. Élet és Irodalom, 1977/23. (jún. 4.) 10. p.

B. M. [Benedek Miklós]: A nyomkereső. Északmagyarország, 1977. máj. 28. 4. p.

Czére Béla: A nyomkereső. Könyvvilág, 1977/8. (aug.) 15. p.

F. R. [Falus Róbert]: Könyvszemle. K. I.: A nyomkereső. Népszabadság, 1977/132. (jún. 7.) 7. p.

Szász Imre: A nyomkereső. Új Tükör, 1977/23. (jún. 5.) 2. p.

Varga Zoltán: Kertész Imre két kisregényéről. Híd, 1978/5. (máj.) 665–669. p.

Spiró György: Non habent sua fata. A Sorstalanság – újraolvasva. Élet és Irodalom, 1983/30. (júl. 29.) 5. p. = S. Gy: Magániktató. Bp. 1985. Szépirodalmi, 381–391. p. = Mit ír az ember, ha magyar? Bp. 2003. Ab Ovo, 16–23. p.

Marton Gábor: A sorstalanság folyamatossága. (A Sorstalanság második kiadásáról.) Népszabadság, 1985/247. (okt. 21.) 7. p.

Tímár György: Egy vita, a két hiányzó név. (A Sorstalanságról is.) Magyar Hírlap, 1985/264. (nov. 11.) 4. p.

Várkonyi Benedek: Sorstalanság. Kertész Imre regénye. Magyar Nemzet, 1986/104. (máj. 5.) 7. p.

Radics Viktória: Az ember mélye. Kertész Imre: Sorstalanság. Életünk, 1988/1. (jan.) 80–85. p. = Múlt és Jövő, 1988. 138–143. p.

Rónay László: Szellemidézés. Magyar Hírlap, 1989. jan. 20. 9. p.

Marno János: Sziszifusz, az öreg – Köves és Berg. Kortárs, 1989/3. 155–161. p.

Nagy Sz. Péter: „…és mink vagyunk?” Új Írás, 1989/5. 127–128. p.

Hima Gabriella: Kertész Imre: A kudarc. Alföld, 1989/6. 86–88. p.

Bán Zoltán András: Diadalmas fiaskó. Kertész Imre: A kudarc. Kritika, 1989/7. 39–40. p. = B. Z. A.: Az elme szabad állat. Bp. 2000. Magvető, 143–148. p.

Györffy Miklós: A kő és a hegy. Kertész Imre: A kudarc. Jelenkor, 1989/10. 985–987. p. = Gy. M.: Új magyar prózaszemle: nyolcvanas évek. Pécs. 1992. Jelenkor, 103–107. p.

Spiró György: A 60 éves Kertész Imre köszöntése. Élet és Irodalom, 1989/46. (nov. 17.) 7. p.

Tábor Ádám: Folytatás (újabb győzelem). (A kudarcról.) Élet és Irodalom, 1989/48. (dec. 1.) 11. p.

Koppány Márton: Halálfúgák. Kertész Imre regényeiről. Múlt és Jövő, 1990/1. [Tavasz.] 93–96. p.

Csuhai István: A lehetséges regény. (A kudarcról.) Forrás, 1990/3. 87–89. p.

Jólesz László: Beszédkényszer? (A Kaddisról.) Könyvvilág, 1990/5. (máj.) 36. p.

Takács Ferenc: Erdő, halál, irtás. (A Kaddisról.) Kortárs, 1990/6. 153–155. p.

Bán Zoltán András: Körkörös monológ. (A Kaddisról.) Magyar Napló, 1990/24. (jún. 14.) 13. p.

Balassa Péter: „Soha nem engedek”. Drámai monológ – nagyprózában. (A Kaddisról.) Magyar Hírlap, 1990/224. [229!] (szept. 29.) Ahogy tetszik c. mell. 2. p.

Marno János: Regénysirató. (A Kaddisról.) Jelenkor, 1990/11. 878–885. p.

Erdődy Edit: Halálfúga – prózában. (A Kaddisról.) Jelenkor, 1990/11. 886–889. p.

Berkes Erzsébet: Az ésszerű lét nyomorúsága. (A Kaddisról.) Mozgó Világ, 1990/11. (nov.) 118–121. p.

Wirth Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Vigilia, 1990/11. 876–877. p.

Szilágyi Márton: Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Alföld, 1990/12. 72–73. p.

Radics Viktória: Leheletnyi vigaszért. (A Kaddisról.) Holmi, 1991/3. 370–372. p.

Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi életforma. (A Kaddisról.) Holmi, 1991/3. 372–378. p. = R. S.: A piknik. Bp. 2000. Magvető, 243–255. p.

Berkes Erzsébet: Az irodalom esélyei. Könyvvilág, 1991/5. (máj.) 4. p.

R. Zs. [Rakovszky Zsuzsa]: [Az angol lobogó…] Beszélő, 1991/22. (jún. 1.) 42. p.

Wirth Imre: Ex libris. (Az angol lobogó c. kötetről.) Élet és Irodalom, 1991/24. (jún. 14.) 11. p.

György Péter: Egy mondat értelmezéséhez. Kertész Imréről. Orpheus, 1991/4. [Tél.] 39–49. p.

Balogh Ernő: (Az angol lobogó c. kötetről.) Népszabadság, 1991/210. 9. p.

Bányai János: (Az angol lobogó c. kötetről.) Híd, 1991/12. 1133–1137 p. = B. J.: Talán így. Újvidék. 1995. 75–82. p.

Márton László – Varga Lajos Márton: A tanúságtétel perspektívái. Jelenkor, 1991/12. 1051–1054. p. = V. L. M.: Kritika két hangra. Bp. 1994. 133–140. p.

Závada Pál: Az előttünk szaladó bárányt követni. (A Jegyzőkönyv bemutatójáról.) Színház, 1991/12. (dec.) 1–2. p.

Márton László: Író, színészkedj! (A Jegyzőkönyv bemutatójáról.) Színház, 1991/12. (dec.) 2. p.

Margittai Nóra: Miért jó nekünk Kertész Imrét olvasni? Újhold-Évkönyv, 1991/1. 282–286. p.

Balassa Péter: Kertész – Kornis. Kritika helyett köszönet. (A Jegyzőkönyv bemutatójáról.) Kritika, 1992/1. 48. p.

Radics Viktória: A rejtőzködő kreatúra. (Az angol lobogó c. kötetről.) Holmi, 1992/1. 134–137. p.

Turai Tamás: A hiten túl, a pusztulás előtt. Esszé Kertész Imréről, és az írói mítoszról. Jelenkor, 1992/4. 310–316. p.

Békés Pál: „A gyanúba keveredett irodalom”. (Az angol lobogó c. kötetről.) Mozgó Világ, 1992/5. (máj.) 110–111. p.

Radnóti Sándor: Sorsnapló. (A Gályanaplóról.) Könyvvilág, 1992/5. (máj.) 3. p.

Bán Zoltán András: (A Gályanaplóról.) Népszabadság, 1992/133. 28. p.

Németh Gábor: Életfúga. Kertész Imre – Gályanapló. Múlt és Jövő, 1992/3. [Ősz.] 110–112. p.

Kálmán C. György: A már megtalált. Kertész Imre: Gályanapló. Beszélő, 1992. okt. 10. 42–43. p. = K. C. Gy.: Mű- és valódi élvezetek.(Nec mergitur címmel.) Pécs. 2002. Jelenkor, 74–78. p.

Szirák Péter: A szűk az most tágasabb. Kertész Imre: Gályanapló. Kortárs, 1992/11. 96–100. p.

Szántó T. Gábor: Szirtek és zátonyok között. (A Gályanaplóról.) Szombat, 1992/10. (dec.) 42. p.

Gács Anna: Egy különös regény. Kertész Imre: Gályanapló. Jelenkor, 1992/10. 857–860. p.

Földes Anna: Regényre várva. (A Gályanaplóról.) Magyar Hírlap, 1992/286. (dec. 5.) Mell. III. p.

Bán Zoltán András: Egy újabb fogadtatás. (A Kaddisról.) Holmi, 1993/5. 748–750. p.

Dávidházi Péter: Révben a gálya. (A Gályanaplóról.) Holmi, 1993/7. 1017–1021. p. = D. P.: Per Passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp. 1998. Argumentum, 344–355.

Bikácsy Gergely: Öntagadás mint műalkotás. Kertész Imre avagy a nevetés kegyelme. Orpheus, 1993/2–3. 162–169. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: Gályanapló. Tiszatáj, 1993/11. 90–92. p.

Papp Ágnes Klára: Ex libris. (A Sorstalanságról.) Élet és Irodalom, 1993/46. (nov. 19.) 11. p.

Wernitzer Julianna: A feledéssel szembesülve. (A Holocaust mint kultúra c. kötetről.) Magyar Narancs, 1993/44. (nov. 4.) 35. p.

Földényi F. László: A „magasabb hűség”. Kertész Imre Sorstalanságáról. 2000, 1994/1. 55–58. p. = F. F. L.: Egy fénykép Berlinből. Esszék, 1991–1994. Bp. 1995. Liget, 158–168. p.

Kenyeres Zoltán: Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. Vigilia, 1994/4. 317. p.

Ambrus Judit: Van bennük. Kertész Imre és Esterházy Péter. Magyar Napló, 1994/7. (ápr. 15.) 24. p.

Heller Ágnes: A holocaust mint kultúra. Múlt és Jövő, 1994/2. [Nyár.] 92. p. = H. Á.: Az idegen. Bp. 1997. Múlt és Jövő, 92–101. p.

Faragó Kornélia: Átsajátítás, teremtő másság. Híd, 1994/5–6. (máj–jún.) 412–415. p.

Czeglédi András. (Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom c. közös kötetéről.) Határ, 1995/2–3. 231–234. p.

Schmal Dániel: Kiket legjobb lett volna sohse látnotok. Pannonhalmi Szemle, 1994/3. [Ősz.] 100–107. p.

Bán Zoltán András: A föltehető kérdések. (K. I. Wittgenstein-gyakorlatok II. c. naplójegyzeteiről.) Beszélő, 1994/40. (okt. 6.) 40. p.

Bolemant László: Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig. Irodalmi Szemle, 1994/10. (okt.) 83–84. p.

Imre László: Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. Hitel, 1994/11. (nov.) 105–108. p.

M. G. P. [Molnár Gál Péter]: Főszerepben: Kertész Imre. Beszélő, 1994/48. (dec. 1.) 33–34. p.

Lányi Dániel: A „sorstalanság” kísérlete. Kertész Imre regényéről. Holmi, 1995/5. 665–674. p.

Balassa Péter: A hang és a látvány. Miért olvassák a németek a magyarokat? Jelenkor, 1995/7–8. (júl–aug.) 664–668. p.

Rákos Péter: Egy imádság, melynek az első szava „ámen”. (A Kaddisról.) = R. P.: Prágai őrjárat. Pozsony. 1995. Kalligram, 248–252. p.

P. Nagy István. Magyar Szó, 1995/10. 13. p.

n. p. [Nádas Péter]: „Egy felháborítóan tisztességes könyv”. (A Sorstalanság németországi fogadtatásáról.) Élet és Irodalom, 1996/21. (máj. 24.) 4. p.

Molnár Gábor Tamás: Fikcióalkotás és történelemszemlélet. Kertész Imre: Sorstalanság. Alföld, 1996/8. 57–71. p.

Mekis Péter: Hadd mondjam így. Kertész Imre: Valaki más. Szép Literatúrai Ajándék, 1997/1–2. 175–180. p.

Margócsy István: …valami más… Élet és Irodalom, 1997/23. (jún. 6.) 17. p.

Irodalmi kvartett. Kertész Imre Valaki más című könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor. Beszélő, 1997/6. (jún.) 104–108. p.

Esterházy Péter: 1 könyv. Kertész Imre: Valaki más. Élet és Irodalom, 1997/30. (júl. 25.) 3. p. = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető, 396–402. p.

Sükösd Mihály: Kertész Imre szabadsága. (A Valaki más c. kötetről.) Mozgó Világ, 1997/10. (okt.) 141–143. p.

Krommer Balázs: Valaki más(képp ugyanaz). Jelenkor, 1997/12. 1256–1258. p.

Földényi F. László: Az erkölcsi magány terhe. Magyar Lettre Internationale, 1997/25. [Nyár.] 2–3. p.

Szirák Péter: Emlékezés és példázat Lengyel Péter, Kertész Imre és Szilágyi István elbeszélő prózájában. A népiségtől a posztmodernig. = Tanulmányok korunk irodalmáról. Red. Bitskey [et al]. Debrecen. 1997. Kossuth Egyetemi, 71–93. p.

Wirth Imre: Sorstalanság. = 7 x 7 híres mai magyar regény. Bp. 1997. Móra, 186–196. p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Ex libris. (A Valaki más c. kötetről.) Élet és Irodalom, 1998/4. (jan. 23.) 13. p.

Medve A. Zoltán: Nyílt vizek és indiánok. Jel, 1998/6. 622–625. p.

Ágoston Zoltán: Velence, Firenze, Róma, Auschwitz. (A gondolatnyi csend… c. kötetről.) Élet és Irodalom, 1998/29. (júl. 17.) 15. p.

– seres – [Seres László]: A katarzis érdeklődés hiányában elmarad. (A gondolatnyi csend… c. kötetről.) Magyar Narancs, 1998/27. (júl. 2.) 39. p.

Bazsányi Sándor: A boldogtalanság retorikája. Holmi, 1998/12. 1744–1747. p.

Pályi András: A tények és a valóság. (A nyomkereső c. kisregény javított újraközléséről.) Népszabadság, 1998/270. (nov. 18.) 11. p.

L. P.: A Die Zeit „magyar száma”. Népszabadság, 1998/278. (nov. 27.) 13. p.

Pelle János: Osztályrészünk, a Soa. Népszabadság, 1998/290. (dec. 11.) 12. p.

Szirák Péter: Emlékezés és példázat: a létezés negatív aspektusa. (A Kertész-olvasás). = Sz. P.: Folytonosság és változás. Debrecen. 1998. Csokonai, 82–88. p.

Martonyi János: Az igazság felülkerekedése. Magyar Hírlap, 1999/121. (máj. 27.) 7. p.

Bán Zoltán András: Arcpakolás. (Válasz Martonyi János nyílt levelére.) Élet és Irodalom, 1999/22. (jún. 4.) 9. p.

Csurka István: A frankfurti zsarnokság. (K. I.-ről is.) Havi Magyar Fórum, 1999/8. (aug.) 3–13. p.

Földes Anna: Könyvek és aknák. (Csurka István cikke kapcsán.) Élet és Irodalom, 1999/39. (okt. 1.) 10. p.

Dérczy Péter: „le couer triste – l’esprit gai”. A hetvenéves Kertész Imre. Élet és Irodalom, 1999/44. (nov. 5.) 7. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Számadás. (A Gályanaplóról.) Élet és Irodalom, 1999/44. (nov. 5.) 14. p.

„Egy nyomasztó mestermű”. (A kudarc németországi fogadtatásáról.) Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 1999/44. (nov. 5.) 6. p.

Radnóti Sándor: A sértett. Jókívánság Kertész Imre 70. születésnapjára. Népszabadság, 1999/261. (nov. 9.) 11. p.

Esterházy Péter: 1 nyitott könyv. Kertész Imre hetvenéves író köszöntése. Élet és Irodalom, 1999/45. (nov. 12.) 3. p. = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető, 403–405. p.

Spiró György: A Török utcai eset. (Herder-díjas Kertész Imre.) 168 óra, 2000/19. (máj. 11.) 36–37. p.

Balogh Endre: Két kisportré az idei Herder-díj kapcsán. Millenniumi Országjáró, 2000/1. (júl–aug.) 9. p.

Havasréti Béla: Kertész Imre: Gályanapló. Kritika, 2000/12. 38–39. p.

Bazsányi Sándor: A boldogtalanság retorikája. = B. S.: A szájalás szomorúsága. Bp. 2000. JAK–Kijárat, 163–170. p.

Láng Zsolt: Ex libris. (A Gályanaplóról.) Élet és Irodalom, 2001/6. (febr. 9.) 23. p.

Földényi F. László: Az idegenség hírnöke. Élet és Irodalom, 2001/8. (febr. 23.) 4. p.

Borbély Szilárd: Ex libris. (A Gályanaplóról.) Élet és Irodalom, 2001/9. (márc. 2.) 23. p.

Fried Ilona: Sors nélküli lét. Kertész Imre regénye Olaszországban. Élet és Irodalom, 2001/11. (márc. 16.) 12. p.

Takács Géza: Diáknaplók a Sorstalanságról. Heti Válasz, 2001/2. (ápr. 20.) 46. p.

Zoltán Gábor: Eljárások és szívességek. (Az angol lobogó [2001] c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2001/27. (júl. 6.) 24. p.

Selyem Zsuzsa: Irodalom és irodalom – a mellérendelés etikája. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. Pannonhalmi Szemle, 2001/3. [Ősz.] 75–97. p.

Gács Anna: Közönségek között. (A száműzött nyelv c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2001/41. (okt. 12.) 20. p.

Sanders Iván: Kemény dió. Élet és Irodalom, 2002/1. (jan. 4.) 15–17. p.

Hernádi Miklós: Kertész Imréhez, meggyőződésből. Élet és Irodalom, 2002/2. (jan. 11.) 2. p.

Eörsi István: A túlélés öröksége. (K. I. Jeruzsálem, Jeruzsálem… c. esszéjéről is.) Élet és Irodalom, 2002/29. (júl. 19.) 4. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: Sorstalanság. Filmforgatókönyv. Vigilia, 2002/9. 715–716. p.

Kozma György: Mindkét vélemény Istentől való. Kertész Imre és Eörsi István vitája a Die Zeitben és az ÉS-ben. Szombat, 2002/7. (szept.) 3–4. p.

Mogyorósi Géza: Kertész Imre. Kapu, 2002/10. (okt.) 46. p.

Szatmári Jenő István: És most örülni kell? Kapu, 2002/10. (okt.) 47. p.

Urbán Péter: Kertész Imre: Sorstalanság. Kapu, 2002/10. (okt.) Áprilisi Ifjak c. mell. 1–2. p.

Balogh Endre: Irodalmi lecke. Beszélgetés Margócsy István irodalomtörténésszel. Szépirodalmi Figyelő, 2002/5. (szept–okt.) 68–74. p.

Várnai Pál: A száműzött nyelve. Olvasónapló Kertész Imre naplóiról és esszéiről. Szombat, 2002/8. (okt.) 15–17. p.

–: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Blikk, 2002/276. (okt. 11.) 1–3. p.

–: Magyar íróé a Nobel-díj. Délmagyarország, 2002/238. (okt. 11.) 1. p., 6. p.

Darvasi László: A kitüntetett. Délmagyarország, 2002/238. (okt. 11.) 6. p.

Hollósi Zsolt: A magyar nyelv és irodalom áttört a határon. (Ilia Mihály, Olasz Sándor és Kovács Zoltán nyilatkozataival.) Délmagyarország, 2002/238. (okt. 11.) 6. p.

–: „Pusztába kiáltott szó volt, amit csináltam”. (Uo. további hírek K. I.-ről.) Észak-Magyarország, 2002/238. (okt. 11.) 2. p.

Pelle János: A Sorstalanság új élete. Heti Válasz, 2002. okt. 11. 8. p.

–: A magyar irodalom ünnepe. Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 11. p.

Görgey Gábor: Imre, hanyas vagy? 1929-es? Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 11. p. = Irodalomismeret, 2002/5–6. 8. p.

Tamás Gáspár Miklós: Kertész Imre magyar író Nobel-díjas. Zsidó. Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 11. p. (Jókó Csaba karikatúrájával.)

–: Kertész Imre kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Metro, 2002. okt. 11. 1. p.

H. Gy. – T. K.: Kelendőek lettek a Kertész-könyvek. Napi Gazdaság, 2002/197. (okt. 11.) 1. p., 5. p.

–: Kertész Imre megkapta a Nobel-díjat. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 3. p.

–: Pályatársak és politikusok üdvözletei. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 8. p.

Dunai Péter: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat! Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

A történelem barbár önkényével szemben. A Svéd Akadémia indoklása. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p. = Irodalomismeret, 2002/5–6. 9. p.

Konrád György: Isten éltessen! Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

Radnóti Sándor: Sok sérelme volt és kevés jóvátétele. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

Zappe László: Áttört falak. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 3. p.

Görgey Gábor író, kulturális miniszter köszöntő levele. Népszava, 2002/238. (okt. 11.) 5. p.

Sebes György: Ünnepnap. Népszava, 2002/238. (okt. 11.) 7. p.

Halkó Gabriella: Nem próféta a saját hazájában. (Az író nyilatkozatával.) Színes Mai Lap, 2002/276. (okt. 11.) 3. p.

Bánó András: Kié az elismerés? Blikk, 2002/277. (okt. 12.) 2. p.

–: Kertész Imre Nobel-díjának látványos nemzetközi fogadtatása. Magyar Hírlap, 2002/239. (okt. 12.)

–: Egy szerző, aki a nemzetek felett áll. Magyar Nemzet, 2002/239. (okt. 12.) 15. p.

Pósa Zoltán: A jelölés titkai. Magyar Nemzet, 2002/239. (okt. 12.) 15. p.

–: Kertészről és a magyarokról szólt a világ. Népszabadság, 2002/239. (okt. 12.) 1. p., 11. p.

Krasznahorkai László: Vissza a gyökerekhez. Népszabadság, 2002/239. (okt. 12.) 11. p.

Podhorányi Zsolt: Sokan nem képesek szembenézni a múlttal. Interjú Rosenberg Ervin fordítóval. (Uo. további hírek is K. I.-ről.) Népszava, 2002/239. (okt. 12.) 13. p.

Pallagi Ferenc: Tízezer perc. (Uo. további hírek is K. I.-ről.) Vasárnapi Blikk, 2002/278. (okt. 13.) 10. p.

–: Kertész Imrét méltatja a világsajtó. Vasárnapi Hírek, 2002/41. (okt. 13.) 1. p.

Tamási Orosz János: Kertész Imre fél áron vásárolta fel a Sorstalanság eladatlan példányait. (Uo. interjú Koltai Lajossal.) Vasárnapi Hírek, 2002/41. (okt. 13.) 7. p.

–: „Nem baj, ha állandóan becsomagolt bőrönddel élek”. K. I. Nobel-díjának nemzetközi visszhangja. Népszabadság, 2002/240. (okt. 14.) 13. p.

V. Gy.: Kertész Imre lágertársa segíti a Sorstalanság filmre vitelét. Népszabadság, 2002/240. (okt. 14.) 5. p.

Kozma György: Örülhetünk a volt rab Nobel-díjának. Metro, 2002. okt. 14. 4. p.

B. K. – G. M.: Kertész máris szobrot kapott. Blikk, 2002/280. (okt. 15.) 3. p.

Grossmann-Vendrey Zsuzsanna: Kertész életműve a 20. század egyik legmagasabb pontja. Beszélgetés Esterházy Péterrel. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 30. p.

Garam Katalin: 2002. 10. 10. 13:03. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 28–29. p.

Göncz Árpád: Európa központi témája. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 29. p.

Dalos György: A Sorstalanság a Visszhangtalanság címet is viselhette volna. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 31. p.

Koltai Lajos: Szíven ütött a történet. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 32. p.

Léner Péter: Meg nem született bátyám. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 32. p.

Spiró György: Örüljünk! 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 26–27. p.

Szilágyi Ákos: A mi Nobel-díjunk. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 33. p.

Vári György: Buchenwald fölött az ég. Kertész Imre köszöntése. Magyar Narancs, 2002/42. (okt. 17.) 26–30. p. (L. még a lap 2002. okt. 24-ei és 31-ei számaiban megjelent olvasói leveleket.)

Kornis Mihály: Sors. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 4. p.

Nádas Péter: Kertész munkája és témája. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 3. p. = N. P.: Hátországi napló. Pécs. 2006. Jelenkor, 57–59. p.

Megyesi Gusztáv: Szép, kicsi ország. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 1. p.

Susanna Nirenstein: Aki megmenekült Auschwitz poklából. Ford.: Petőcz György. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 4. p.

Rádai Eszter: „Világkisebbségi helyzet”. Beszélgetés Rosenberg Ervin fordítóval. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 5. p.

Sándor Iván: Szemben Wittgenstein mesterrel. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 3. p. = S. I.: Séta holdfényben. Szeged. 2004. Tiszatáj, 80–86. p.

Torkos Máté: Felelősség. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) = Irodalomismeret, 2002/5–6. 8. p.

Vásárhelyi Mária: Nobel-díj – történeti keretben. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 6. p.

Vári György: A Sorstalanság történelemszemléletérőI. Cselekményesítés, történelmi tapasztalat és a fenséges művészete. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 7. p.

Pályi András: Derült égből Nobel-díj. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 36. p.

Tihanyi Péter: „Angyal diktálta ezt a regényt”. Pályatársak a Nobel-díjas Kertész Imréről. (Nyilatkoznak: Heller Ágnes, Eörsi István, Konrád György, Szakonyi Károly, Salamon Pál, Zoltai Gusztáv, Kertész Ákos, Tamás Gáspár Miklós.) Hetek, 2002/42. (okt. 18.) 7. p.

v. n. v. [V. Nagy Viktória]: Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas. Heti Válasz, 2002/42. (okt. 18.) 45. p.

Murányi Gábor: Megkoronázva. HVG, 2002/42. (okt. 18.) 91. p., 93. p.

KA: Kertész Imre Budapest díszpolgára lett. Magyar Hírlap, 2002/244. (okt. 18.) 3. p.

–: Kertész Imre Budapest díszpolgára. Népszava, 2002/244. (okt. 18.) 1. p., 3. p.

–: Kertész Imre békét akar teremteni Magyarországon. Népszabadság, 2002/244. (okt. 18.) 11. p.

Szabó G. László: Szlovák könyvpiac: Sorstalanság. Népszabadság, 2002/244. (okt. 18.) 11. p.

–: Kertész Imre Nobel-díjat kapott. Szabad Föld, 2002/42. (okt. 18.) 16. p.

Babarczy Eszter: Nobel-dilemma – itt az alkalom. Népszabadság, 2002/245. (okt. 19.) 19. p.

Szent-Iványi Ilona: Köszönjük, Kertész Imre! Népszabadság, 2002/245. (okt. 19.) 23. p. (Kaján Tibor karikatúrájával.) = Irodalomismeret, 2002/5–6. 5–6. p.

Boros István: Hurka. K. I. Népszava, 2002/245. (okt. 19.) Mell. 4. p.

Solymosi Frigyes: Öröm és üröm. Tiszteletteljes kérdések és kérések Kertész Imre Nobel-díjas írónkhoz. Magyar Nemzet, 2002/247. (okt. 22.) 7. p.

Balla Zsófia: Ajándék. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 3. p.

Esterházy Péter: Az örömről. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 3. p. = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető, 406–409. p.

Lévai Balázs: Hírérték és kulturális emlékezet. Beszélgetés Kertész Imre Nobel-díjáról. Résztvevők: Balassa Péter, Dérczy Péter, Radnóti Sándor, Szilágyi Ákos. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 8–9. p.

Varga László: Barcelona – s közben egy magyar Nobel-díj. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 9. p.

Bächer Iván: Kertészmagyarország. Népszabadság, 2002/250. (okt. 26.) 36. p.

Nógrádi Gábor: Egy visszautasított kritika 1975-ből. (A Sorstalanságról.) Népszava, 2002/250. (okt. 26.) 7. p.

Pelle János: A bűntudat rítusai. Népszabadság, 2002/253. (okt. 30.) 10. p.

Tordai Péter: Laudáció Kertész Imrének. Népszava, 2002/253. (okt. 30.) 7. p.

Ungvári Tamás: „Amíg a kivégzőosztag újratölt”. Népszabadság, 2002/254. (okt. 31.) 12. p.

Ferencz Győző – Spiró György – Nádasdy Ádám – Kukorelly Endre: Alkalmi rigmusok Kertész Imre köszöntésére. Beszélő, 2002/11. (nov.) 14. p.

György Péter: A holokauszt: közös emlékezet. Beszélő, 2002/11. (nov.) 15–17. p.

Bazsányi Sándor: „Rosszízű mondatok” – „elképzelt szerves rendben”. Beszélő, 2002/11. (nov.) 18–19. p.

Takács Géza: Olvasónaplók a Sorstalanságról. Beszélő, 2002/11. (nov.) 20–34. p.

Szántó T. Gábor: A katarzis reményében. Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Szombat, 2002/9. (nov.) 3. p.

Pompéry Judit: Magyar abszurd. Élet és Irodalom, 2002/44. (nov.) 14. p.

„Ön rátalált a nyelvre, amelyet értünk.” Kertész Imre Nobel-díjának német fogadtatása. Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2002/44. (nov. 1.) 24. p.

Gyurkovics Tibor: Nobel Imre. Magyar Nemzet, 2002/255. (nov. 2.) 37. p.

Földes Anna: A mi Kertész Imrénk. Magyar Hírlap, 2002/255. (nov. 2.) 10. p.

Z. Borcza Ágnes: Egy Nobel-díj margójára. Magyar Nemzet, 2002/257. (nov. 5.) 6. p.

Pelle János: Nobel-díj és holokauszt-recepció. Élet és Irodalom, 2002/45. (nov. 8.) 18. p.

--: Ismerik-e Kertész Imrét idehaza? Heti Válasz, 2002/45. (nov. 8.) 11. p.

Dési András: Kertész Imre Párizsban. Népszabadság, 2002/262. (nov. 11.) 11. p.

Szenkovits Péter: Kertész Imre író saját nevén mutatta be barátja vígjátékát. Soproni Ász, 2002/8. (nov. 14.) 9–11. p.

Radnóti Sándor: A Nobel-díj mint bunkósbot. (Válasz Pelle János cikkére.) Élet és Irodalom, 2002/46. (nov. 15.) 2. p.

Gülch Csaba: Csacsifogat: Ki a szerzője? Kertész cáfolja a plágiumvádakat. Kisalföld, 2002/266. (nov. 15.) 1. p., 4. p.

Haklik Norbert: Nobel-díjas plagizátor? Magyar Nemzet, 2002/267. (nov. 16.) 15. p.

G. S. – N. I.: Lopással vádolják Kertész Imrét.Mai Nap, 2002. nov. 16. 3. p.

Dunai Péter: Vadászjelenetek az Unter den Lindenen. Díszvacsora Kertész Imre tiszteletére. Népszabadság, 2002/257. (nov. 16.) 10. p.

vgp [Vasvári G. Pál]: Gordon Zsuzsának udvarolt Bán Pál. Kertész Imre perelni készül. Vasárnapi Hírek, 2002. nov. 17.

Kincses Attila: Kertész plagizált? Blikk, 2002/313. (nov. 19.) 1. p., 4. p.

--: Kertész Imre jogi lépéseket fontolgat. Népszabadság, 2002/270. (nov. 20.) 25. p.

Szenkovits Péter: Kertész hallgatott, majd tagadott, most perelni akar. Soproni Ász, 2002/9. (nov. 21.) 3–4. p.

Fekete János: A Sorstalanság sorsa. Hetek, 2002/47. (nov. 22.) 11. p.

Haklik Norbert: A Sorstalanság értelmezései. A Nobel-díjas író műveinek újfajta megközelítései az újvidéki Kertész-konferencián. Magyar Nemzet, 2002/272. (nov. 22.) 14. p.

Szenkovits Péter: Kertész Imre hallgat. Soproni Ász, 2002/10. (nov. 28.) 5. p.

J. Győri László: Magyar lobogók. Élet és Irodalom, 2002/48. (nov. 29.) 8. p.

Dési András: Kertész Imre Párizsban. Népszabadság, 2002. nov. 30.

Murányi Gábor: Zabidarabok. Bán Pál kontra Kertész Imre. HVG, 2002/48. (nov. 30.) 83–86. p.

Molnár Sára: Az emlékezés bolondsága. Idegenség, irónia és szentség a Sorstalanságban. Pannonhalmi Szemle, 2002/4. [Tél.] 111–135. p.

Vári György: A sírásó nagymonológja. (A Kaddis… c. kötetről.) Pannonhalmi Szemle, 2002/4. [Tél.] 136–144. p.

Heller Ágnes: A Sorstalanságról – húsz év után. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 4–13. p.

Vajda Mihály: „Nem betegség ez, inkább egészség”. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 14–19. p.

Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 20–32. p. = S. Zs.: Fehérek közt. Bp. 2007. 150–183. p.

Aharon Appenfeld: Káin és Ábel narratívája. Kertész Imre Nobel-díjáról. Kőbányai János interjúja. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 33–38. p.

Dalos György: Széljegyzetek egy Nobel-díj körül. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 39–42. p.

Gerson Saked: Megbirkózni a borzalommal. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 43. p.

Kőbányai János: Kertésznapló. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 44–66. p.

Sárközi Bence: A díjra érdemes ember. Remény, 2002/4. [Tél.] 5–10. p.

Gács Anna: Mit számít, ki motyog. Jelenkor, 2002/12. 1280–1295. p.

Kállai István: „Apám, amit írtál, zseniális”. Kritika, 2002/12. 26–27. p.

Vári György: A kő marad. Kertész Imre: A kudarc. Szombat, 2002/10. (dec.) 7–11. p.

Koltai Nelli: A regény az élet igenlése. Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Szombat, 2002/10. (dec.) 12–14. p.

Várnai Pál: A száműzött nyelve. Olvasónapló Kertész naplóiról. Szombat, 2002/10. (dec.) 15–17. p.

–: Ki lesz az év embere? Magyar Hírlap, 2002/280. (dec. 2.) 2. p.

–: Nobel-díj mint boldogságkatasztrófa. Kertész Imre előadása a bécsi Burgtheaterben. Magyar Hírlap, 2002/280. (dec. 2.) 20. p.

Bőhm Edit – Inotai Edit: Tom Lantos meghívta Amerikába Kertész Imrét. Népszabadság, 2002/282. (dec. 4.) 2. p.

Horváth Gábor: Csontváz a szekrényben. A New York Times írása Kertész Imréről. Népszabadság, 2002/283. (dec. 5.) 2. p.

–: Díszpolgárrá avatták Kertész Imrét. Népszava, 2002/283. (dec. 5.) 13. p.

Szenkovits Péter: Se a jobboldal, se a baloldal ne használja fel politikai célokra. Soproni Ász, 2002/11. (dec. 5.) 3–4. p.

Szőnyi Szilárd: Kertész és kora. Heti Válasz, 2002/49. (dec. 6.) 63–64. p.

–: „Minden Nobel-díjasnak van ellentábora”. Kisalföld, 2002/285. (dec. 7.) 5. p.

–: Kertész Imre beszédével kezdődik a „Nobel-hét”. Magyar Hírlap, 2002/285. (dec. 7.) 2. p.

Takács Ferenc: Jubilare necesse est. Népszabadság, 2002/285. (dec. 7.) 19. p.

Tábor Ádám: Kiegészítés egy Kertész Imre-bibliográfiához. Élet és Irodalom, 2002/49. (dec. 8.) 4. p.

–: A holokauszt jóvátehetetlen realitása megszüli a katarzist. Kertész Imre beszédével kezdődött a „Nobel-hét”. Vasárnapi Hírek, 2002/49. (dec. 8.) 1. p.

–: Kertész Imre Nobel-díjas könyvét ingyen kapják a svéd gimnazisták. Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 1. p.

Gerő András: 2002. december első harmada. Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 11. p.

Orosz István: Kertész Imre értünk szól. Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 11. p.

Kozár Alexandra: „Auschwitz után magunkra maradtunk”. (Uo. további hírek K. I.-ről.) Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 21. p.

Féderer Ágnes: Beszéd után, díjátvétel előtt. Népszabadság, 2002/286. (dec. 9.) 9. p.

–: Kertész Imre a Svéd Akadémián. Népszava, 2002/286. (dec. 9.) 13. p.

Hegedűs Zsolt: Lépésről lépésre a Nobel-díj felé. Népszava, 2002/286. (dec. 9.) 13. p.

Szegő Gábor: Kertész Imre ma átveszi a medált és a diplomát. Blikk, 2002/334. (dec. 10.) 2. p.

Kristóf Attila: Én nem tudom… (miért jár Nobel-díj…) Magyar Nemzet, 2002/287. (dec. 10.) 7. p.

Bolgár György: A Nobel-díj segít gyógyítani a sebeket. Metro, 2002. dec. 10. 6. p.

Féderer Ágnes: Kertész Imre és Esterházy Péter közös könyve svédül. Népszabadság, 2002/287. (dec. 10.) 8. p.

Seres László: Sors. Népszabadság, 2002/287. (dec. 10.) 3. p.

Podhorányi Zsolt – Kepecs Ferenc: Auschwitz mind a mai napig tart. A Svéd Akadémia megismertette velünk egyik legnagyobb írónkat. Népszava, 2002/287. (dec. 10.) 1. p., 6. p.

–: Kertész átvette a Nobel-díjat. Blikk, 2002/335. (dec. 11.) 1–2. p.

–: Az irodalom csúcsán – Stockholmban. Magyar Hírlap, 2002/288. (dec. 11.) 2. p.

Kozár Alexandra: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. Magyar Hírlap, 2002/288. (dec. 11.) 1. p.

Kőbányai János: Kertész Imre és Jób. Magyar Hírlap, 2002/288. (dec. 11.) 11. p.

–: Kertész Imre tegnap átvette az irodalmi Nobel-díjat. Metro, 2002. dec. 11. 1. p., 8–9. p.

Féderer Ágnes: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. (Uo. további hírek K. I.-ről.) Népszabadság, 2002/288. (dec. 11.) 11. p.

Hegedűs Zsolt: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. Népszava, 2002/288. (dec. 11.) 1. p., 6. p.

Bán Pál: A rémuralom korszaka. Soproni Ász, 2002/12. (dec. 12.) 10–11. p.

Kálmán C. György: Kertész közöttünk. (Az értelmezés szükségessége c. kötetről. ) Élet és Irodalom, 2002/50. (dec. 13.) 29. p.

Tihanyi Péter: Egy magyar megdicsőült. Fejtő Ferenc Kertész Imréről, a Sorstalanságról és a világ jövőjéről. Hetek, 2002/50. (dec. 13.) 1. p., 6. p.

–: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. Szabad Föld, 2002/50. (dec. 13.) 16. p.

Asszociációk Kertészre. Dalos György, Donáth László, Esterházy Péter, Fejtő Ferenc, Koltai Lajos, Charle Zaremba – Zaremba-Huzsvay Natália. Magyar Hírlap, 2002/291. (dec. 14.) 24–25. p.

Féderer Ágnes: Dedikálástól provokatív kérdésekig. Kertész Imre nyomában Stockholmban. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) 9. p.

–: Tiltakozás a Kertész-műsor miatt. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) 5. p.

Krausz Barnabás: A nagy pillanat. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) 9. p.

Szilágyi Ákos: Az eredendő történelmi bűn. Auschwitz mint „ideális kiindulópont” Kertész Imre regényeiben. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) Hétvége c. mell. 22. p.

Marno János: Egy rend/kívüli siker/történet. Népszava, 2002/291. (dec. 14.) 7. p.

Garam Katalin – Járai János: Sors és szabadság. Stockholmi tudósítás az irodalmi Nobel-díj átadásáról. 168 óra, 2002/51–52. (dec. 19.) 47–48. p.

Kálmán C. György: Magánvalóság. Magyar Narancs, 2002/51–52. (dec. 19.) 87. p.

–: Kertész Imre az év embere. Magyar Hírlap, 2002/295. (dec. 19.) 1–2. p.

Lengyel László: Kinek az embere? (Kaján Tibor karikatúrájával.) Magyar Hírlap, 2002/295. (dec. 19.) 11. p.

Szále László: Kertész és a többiek. Magyar Hírlap, 2002/295. (dec. 19.) 11. p.

–: Egy este Kertész Imrével. (Képriport, Mádl Ferenc köszöntő levelével.) Magyar Hírlap, 2002/296. (dec. 19.) 2. p.

–: Kertész Imre-könyvet írt Temesi László. Déli Hírlap, 2002/296. (dec. 20.) 6. p.

Földvári Zsuzsa – Vásárhelyi Júlia: Befogadók. Kertész Imre Párizsban és Bécsben. HVG, 2002/51–52. (dec. 21.) 47–49. p.

Kozár Alexandra: Vakító hó, klezmer és cigarettafüst. Magyar Hírlap, 2002/298. (dec. 23.) 20. p.

Spiró György: A Szellem. Népszabadság, 2002/299. (dec. 24.) 24. p.

B. K. A. – B. A.: Széttépték a Sorstalanság köteteit. Eldobták az önkormányzat ajándékát Vásárhelyen. Délmagyarország, 2002/301. (dec. 28.) 1. p.

Retkes Attila: „Nagyon hiszek Európában.” Beszélgetés Schiff Andrással. (K. I.-ről is.) Magyar Hírlap, 2002/301. (dec. 28.) 21. p.

Szirák Péter: A megérthetetlen megőrzése. Magyar Lettre International, 2002/3. [Tél.] 1–2. p.

Bojtár Endre: Sziszüphosz téli utazása. 2000, 2003/1. 40–46. p. = (Röv. változat.) Magyar Narancs, 2002/51–52. (dec. 19.) 60–62. p. = Esterházy Péter – Kertész Imre – Nádas Péter: Kalauz. Bojtár Endre kísérő írásaival. Bp. 2003. Magvető, 206–223. p.

Molnár Sára: A textuális én változásai. (A Kaddisról.) Korunk, 2003/1.

(sz. n.): Kertész Imre köszöntése. Diplomata Magazin, 2003/1.

Földes Anna: Kirekesztés – másként. Magyar Hírlap, 2003/3. (jan. 4.) 10. p.

Bolgár György: Csé István Nobel-díja. Magyar Hírlap, 2003/3. (jan. 4.) 11. p.

–: Kertész Imre-hetet rendez a francia kulturális rádióállomás. Magyar Hírlap, 2003/5. (jan. 7.) 17. p.

Franka Tibor: A Nobel-díj az utcán hever? Magyar Demokrata, 2003. jan. 9.

Varga Domokos Péter (György?): A feladvány. Élet és Irodalom, 2003/2. (jan. 10.) 10–12. p.

Petőcz György: A talány. Élet és Irodalom, 2003/2. (jan. 10.) 13–14. p.

Faragó Vilmos: A stockholmi beszéd. Magyar Hírlap, 2003/9. (jan. 11.) 10. p.

Kőbányai János: Egy „vírushordozó” feljegyzései. Magyar Hírlap, 2003/9. (jan. 11.) 10. p.

Hámory Zsófia: Sorstalanság: felolvasás a Táncsics gimnáziumban. Hegyvidék, 2003. jan. 15.

Izing Antal: Amikor a gyerek hazatér. A Sorstalanság színpadi premierjéről. Budapesti Nap, 2003/16. (jan. 20.) 14. p.

Farkas Tímea: Két élő legenda szép jelenete. Budapesti Nap, 2003/16. (jan. 20.) 14. p.

Podhorányi Zsolt: A Sorstalanság sorsa. Népszava, 2003/16. (jan. 20.) 7. p.

Szalay Károly: A Kertész-szindróma. Magyar Demokrata, 2003. jan. 23.

Boros János: Auschwitzról beszélni. Élet és Irodalom, 2003/4. (jan. 24.) 13. p.

Fekete György: Ceterum censeo. Élet és Irodalom, 2003/4. (jan. 24.) 13. p.

Babiczky Tibor (többekkel): Tényszerűen. Élet és Irodalom, 2003/4. (jan. 24.) 13. p.

Nedbál Miklós: Megosztotta a közvéleményt. Vitaest Kertész Imre Nobel-díjának magyarországi fogadtatásáról. Magyar Nemzet, 2003/25. (jan. 30.) 18. p.

Földes Anna: Nem csak Kertészről van szó. Élet és Irodalom, 2003/5. (jan. 31.) 14. p.

Koltai Tamás: Kertész-kímélő. (Darvas Iván felolvasásáról a József Attila Színházban.) Élet és Irodalom, 2003/5. (jan. 31.) 27. p.

Neményi László – Zádori Zsolt: „Áldjuk a Jóistent, hogy nekünk adott tanút”. Beszélgetés Radnóti Sándorral és Szörényi Lászlóval. Beszélő, 2003/1–2. (jan–febr.) 30–36. p.

Gaál Botond: Kertész Imre Sorstalanság című regénye egy keresztyén gondolkodó szemével. Confessio, 2003/2. 116–121. p.

Szilágyi Ákos: Az eredendő történelmi bűn. – Auschwitz mint „ideális kiindulópont” Kertész Imre regényeiben. Kritika, 2003/2. 4–8. p.

Kornis Mihály: Summa cum laude. Darvas Iván a Sorstalanságban. Kritika, 2003/2. 37–38. p.

Őrfi Ferenc: Mónus listája. Délmagyarország, 2003/28. (febr. 3.) 3. p.

Sándor Iván: Mi a magyar (író) most? A Nobel-díj-szindróma. Élet és Irodalom, 2003/12. (febr. 21.) 5. p. = S. I.: Séta holdfényben. Szeged, 2004. Tiszatáj, 375–383. p.

Vári György: A Kertész-életmű recepciótörténete. BUKSZ, 2003/1. [Tavasz.] 30–53. p.

Kaposi Dávid: Kertész kontra Kertész. Thalassza, 2003/1. [Tavasz.] 3–24. p.

Fejtő Ferenc: Kicsoda Kertész Imre? Irodalmi Nobel-díj, 2002. Ford.: Zsámboki Mária. Múlt és Jövő, 2003/1. [Tavasz.] 67–68. p.

A Sorstalanság eszperantó és lovári nyelven. Kőbányai János e-mail interjúja Nagy Lin asszonnyal, a kiadóval. Múlt és Jövő, 2003/1. [Tavasz.] 69. p.

Fehéri György: Miért szeretik Kertész Imrét Németországban? Múlt és Jövő, 2003/1. [Tavasz.] 70–75. p.

Fűzfa Balázs: A megismerés alakzatai. Új Könyvpiac, 2003. márc. 12–13. p.

–: Mónus: „Nem vagyok zsidó”. (Mónus Áron helyreigazító levele, Őrfi Ferenc válaszával.) Délmagyarország, 2003/51. (márc. 1.) 7. p.

Szelei István: A toleranciáról, másként. Magyar Demokrata, 2003. márc. 6. 64–65. p.

Pajor András: Kertész szobra. Magyar Fórum, 2003. márc. 13.

Balassa Péter: Az értelmezhetetlen kapujában. (Kritika Szirák Péter monográfiájáról.) Élet és Irodalom, 2003/12. (márc. 21.) 22. p.

Dunai Péter: Kertész-felolvasás Lipcsében. Népszabadság, 2003/69. (márc. 24.) 10. p.

Vörös Kati: A meg nem született párbeszéd. Élet és Irodalom, 2003/13. (márc. 28.) 16–17. p.

Kertész Péter: Sorstalanság. „Ne adjanak könyvet annak, aki nem akarja”. Népszava, 2003/86. (ápr. 12.) Szép Szó c. mell. 6. p.(Uo.: interjú Koltai Lajossal, 8. p.)

Radnóti Róbert: Fésületlen gondolatok egy irodalmi Nobel-díj kapcsán. Egyházfórum, 2003/4. 34. p.

Zimányi Tibor: Ki kitől tanult? Mi is van egy Nobel-díj mögött? Kapu, 2003/5. (máj.) 44–48. p.

H. G: Kertész Imre New York-i életműdíja. Népszabadság, 2003/113. (máj. 16.) 16. p.

Rádai Anna: Kertész Imre fogadtatása Hollandiában. Múlt és Jövő, 2003/2. [Nyár.] 126–128. p.

Vári György: Kádár és Köves. Élet és Irodalom, 2003/24. (jún. 13.) 2. p.

Schmidt Mária: Az Élet és Irodalom levelét megírta. (Válasz Vári György cikkére.) Magyar Nemzet, 2003. jún. 28. 6. p.

Vári György: Egy bolsevista veterán emlékiratai. (Részlet.) (Válasz Schmidt Mária cikkére.) Élet és Irodalom, 2003/28. (júl. 11.) 14. p.

N. Sándor László: A Sorstalanság oroszul. (Beszélgetés Hetényi Zsuzsával, a regény egyik fordítójával.) Népszava, 2003/161. (júl. 12.) Szép Szó c. mell. 5. p.

Vári György: Ki maradt itt a múltból? Élet és Irodalom, 2003/32. (aug. 8.) 2. p.

Vári György: „Ne szépítsenek”. Beszélgetés Kertész Imre műfordítóival. Résztvevők: Buda György, Outi Hassi, Svetla Kjoseva, Xantus Judit, Natalia Zaremba-Huzsvai. Élet és Irodalom, 2003/34. (aug. 22.) 15. p., 20. p.

Sárközy Júlia: Kertész-interjú Pressburger tollával. Magyar Hírlap, 2003/207. (szept. 5.) 14. p.

–: Nagykereszt Kertész Imrének. Népszabadság, 2003/211. (szept. 10.) 5. p.

Gréczy Zsolt: Könyv a Kádár-rendszer sorstalanjairól. (A Felszámolás c. kötetről.) Magyar Hírlap, 2003/211. (szept. 10.) 14. p.

Dalos György: Felszámolás. 168 óra, 2003. szept. 11. 31. p.

–: Új Kertész-regény. Magyar Nemzet, 2003/212. (szept. 11.) 15. p.

V. Gy.: Felszámolás és látlelet. Kertész Imre új könyvéről, hazai befogadásáról. Népszabadság, 2003/212. (szept. 11.) 12. p.

Podhorányi Zsolt: Mindannyian a holokauszt túlélői vagyunk. (A Felszámolás sajtótájékoztatójáról.) Népszava, 2003/212. (szept. 11.) 6. p.

Ölbei Lívia: Felszámolás nélkül nincs építkezés. Magyarul és németül egy időben jelent meg a Nobel-díjas Kertész Imre új regénye. Vas Népe, 2003. szept. 11. 7. p.

Scherrer Zsuzsa: Felszámolás Kertész Imrétől. (Az író nyilatkozatával.) Színes Mai Lap, 2003/248. (szept. 11.) 4–5. p.

György Péter: A hajléktalan. Élet és Irodalom, 2003/37. (szept. 12.) 3–4. p. = Gy. P.: Kádár köpönyege. Bp. 2005. Magvető.

Sándor Iván: A budapesti laudáció. Élet és Irodalom, 2003/37. (szept. 12.) 3. p.

Reményi József Tamás: A hagyaték. (A Felszámolásról.) Népszabadság, 2003/214. (szept. 13.) Hétvége c. mell. 11. p.

Haynal Ákos: Két úr ír, olvas. Kertész Imre és Esterházy Péter felolvasóestje a Vígszínházban. Budapesti Nap, 2003/214. (szept. 15.) 8. p.

Dérczy Péter: A történetnek nincs vége. (A Felszámolásról.) Élet és Irodalom, 2003/38. (szept. 19.) 25. p.

–: Magyar Nobel-díjas lesz a szónok. (A német egyesülés 13. évfordulójára rendezett magdeburgi ünnepségen. L. még K. I.: Öröm és szorongás c. írását.) Népszava, 2003/220. (szept. 20.) 2. p.

Bogár Zsolt: Házi köntös. Könyvhamisítók. Magyar Narancs, 2003/39. (szept. 25.) 30–31. p.

Dukay Nagy Ádám: Kertész Imre: Felszámolás. Szépirodalmi Figyelő, 2003/5. (szept–okt.) 82–83. p.

Kálmán C. György: Kertész felszámol. Beszélő, 2003/10. (okt.) 108–109. p.

Csontos János: Sansztalanság. „A dolgot őt magát nézzük”. „Históriai hábetlerizmus”. (A Felszámolásról.) Magyar Nemzet, 2003. okt. 2. 15. p.

[Simon Zoltán összeáll.]: Pour le Mérite. Laudációk. Fintorok. Népszava, 2003/245. (okt. 19.) Szép Szó c. mell. 2. p.

Bársony Éva: Ennyi év után is időszerű maradt. Népszava, 2003/246. (okt. 21.) 13. p.

–: Sorstalanság Nyíregyházán. Népszava, 2003/248. (okt. 24.) 13. p.

Pályi András: „Mindenki zsidó”. Kertész Imre: Felszámolás. Kritika, 2003/11. 7–9. p.

Nagy Sz. Péter: Holokauszt vagy soa? Két monográfia Kertész Imréről. Kritika, 2003/11. 9–11. p.

Keresztesi József: Leverkühn slágert fütyül. (A Felszámolásról.) Magyar Narancs, 2003. nov. 20. 28–30. p. = K. J.: Hamisopera. Pozsony. 2007. Kalligram.

Fried István: A naplóíró Kertész Imre. Vázlat a Gályanaplóról. Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 337–347. p.

Kaposi Dávid: Egy diákcsíny margójára. (A Sorstalanságról.) Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 348–366. p.

Scheibner Tamás: Az önmagától megfosztott én. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 367–379. p.

Ambrus Gábor: A jelként elgondolt élet. 1. Szirák Péter: Kertész Imre. 2. Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk.: Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 501–511. p.

Földényi F. László: A művészet hentesbárdja. Kertész Imréről. Alföld, 2003/11. 71–83. p.

Goldstein Imre: Gondolatok az új Kertész-regényről. Múlt és Jövő, 2003/4. [Tél.] 125. p.

Bán Zsófia: A sárga csillag mint accessiore. Ironikus beszéd Kertész Imre Sorstalanságában. Múlt és Jövő, 2003/4. [Tél.] 126–135. p.

Gahse, Zsuzsanna: Többszörös tükörképben. Kertész-év: bepillantás a magyar irodalmi életbe. Ford.: Tarnói Judit. Élet és Irodalom, 2003/49. (dec. 5.) 13. p.

Balogh Gyula: Nyelvi kozmoszból rendezői vízió. (Az író nyilatkozatával.) Magyar Hírlap, 2003/295. (dec. 19.) 17. p.

Dobri Imre: Keleten a helyzet változatlan. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. = Szó–Elbeszélés–Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Szerk.: Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Bp. 2003. Kijárat, 429–444. p.

Kelemen Pál: „A holokausztról (…) egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos elképzelést.” Idegenség és emlékezet Kertész Imrénél. = Józan Idikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Az elbeszélés módozatai. Bp. 2003. Osiris.

–: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. = A Madách Imre Gimnázium Évkönyve 2001–2002. Bp. 2003. 7–8. p.

„Ezzel a könyvvel véget ért egy korszak”. Részletek Kertész Imre Felszámolás című regényének német kritikáiból. Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2004/5. (jan. 30.) 6. p., 12. p.

Molnár Sára: Féllépésnyi távolság. Kertész Imre: Felszámolás. Korunk, 2004/2. 110–115. p. = Pannonhalmi Szemle, 2004/1. [Tavasz.] 103–108. p.

Selyem Zsuzsa: A nyomozás perspektívája. Szirák Péter Kertész-monográfiája. Korunk, 2004/2.

Borszéki Zsófia: „Színtelenség, természetesen”. Kertész Imre: Sorstalanság. Literatura, 2004/1. [Tavasz.] 98–101. p.

Radnóti Sándor: Auschwitz betege. Kertész Imre: Felszámolás. Holmi, 2004/3. 352–356. p.

Selyem Zsuzsa: Mi lesz a Kilencedikkel? (A Felszámolásról.) Látó, 2004/4. (ápr.) 82–99. p. = S. Zs.: Fehérek közt. Bp. 2007. 194–223. p.

Szilágyi Júlia: Az ember megszüntetése – sors, nyelv, identitás. Látó, 2004/4. (ápr.) 100–106. p.

Kántor Lajos: Még egyszer az anakronisztikus közéleti klímáról. Élet és Irodalom, 2004/15. (ápr. 9.) 11–12. p.

–: Pillanatképek a Könyvfesztiválról. Könyves Extra, 2004/5. (máj.) 1. p.

Bombitz Attila: Az idézőjelbe tett élet. Kertész Imre: Felszámolás. Forrás, 2004/5. (máj.) 104–108. p. = B. A.: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. Pozsony. 2005. Kalligram, 257–270. p.

Tatár Sándor: Miért/hogyan igen, ha nem, avagy van-e kiút a radikalitás csapdájából? Kertész Imréről és a Felszámolásról. Forrás, 2004/5. (máj.) 109–125. p.

Takáts József: Citrom Bandi védelmében. Vári György Sorstalanság-értelmezéséről. Jelenkor, 2004/5. 548–554. p.

Scheibner Tamás: Mítosz és ideológia. Paradoxitás Kertész Imre esszéiben. Jelenkor, 2004/5. 555–562. p.

Bárány Tibor: Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Irodalomtörténet, 2004/2. [Nyár.] 303–307. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: Felszámolás. Vigilia, 2004/6. 473–475. p.

Tamás Dénes: A negyedik út: felszámolás. Helikon (Kolozsvár), 2004/13. (júl. 10.) 10–12. p.

Farkas Tímea: Hogyan tovább? Kertész Imre egy viharos szigligeti éjszakáról. Népszabadság, 2004/201. (aug. 28.) 11. p.

Tóth Imre: B. története. Kertész Imre „elveszett” kéziratáról. (A Felszámolásról.) Pannon Tükör, 2004/4. (júl–aug.) 54–55. p.

Pór Péter: Köves Gyuri utazása a Rossz birodalmában. Megjegyzések Kertész Imre Sorstalanság című regényének értelmezéséhez. Ford.: Bende József. Vigilia, 2004/11. 840–849. p.

Borbély Szilárd: Tűnődések és megfontolások a Kaddisról. Élet és Irodalom, 2004. nov. 5. 3–4. = B. Sz.: Egy gyilkosság mellékszálai. Bp. 2008. 13–28. p.

–: Ezen a napon… (Kertész Imre 75 éves.) Népszava, 2004/261. (nov. 9.) 14. p.

–: Kertész a növekvő feszültségekről. (A Süddeutsche Zeitungnak adott interjú ismertetése.) A pont (Magyar Hírlap), 2004. nov. 10. 19. p.

Zentai Péter László: A Gripen meg az írók. Népszabadság, 2004/269. (nov. 18.) 13. p.

Molnár Sára: „A vesztésnek még nincs vége”. Kertész Imre és J. F. Cooper Nyomkeresője. Irodalomtörténet, 2004/4. [Tél.] 511–521. p.

Vári György: Kertész Imre írásművészete. Literatura, 2004/3–4. [Ősz–tél.] 349–360. p.

–: Az írók nem tudtak a Gripenről. (Az író nyilatkozatával.) Népszabadság, 2004/268. (nov. 17.) 4. p.

K. K.: Hamisított Sorstalanság. Népszabadság, 2004/283. (dec. 4.) 21. p.

Angyalosi Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. 59–66. = A. G.: Romtalanítás. Bp. 2004. Kijárat, 84–90. p.

Csáki Judit: „Egy percre eső auschwitzozás”. Kertész Imre Nobel-díjának hazai recepciója az antiszemita közbeszéd tükrében. = Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2002–2003-ban. Jelentés és dokumentáció. Szerk.: Dési János, Gerő András, Szeszlér Tibor, Varga László. Bp. 2004. B’nai B’rith Első Budapesti Közösség, 15–35. p. = (Angolul.) Ford.: Megyes Andrea. Uo. 191–209. p. = (Vonatkozó források bibliográfiája.) Uo. 315–319. p.

Konrád György: Kertész Imre. (1999.) = K. Gy.: Az író és a város. Bp. 2004. 471–473. p.

Fenyves Miklós: „nem épp nyelvtankönyvek szabályzata szerint”. = Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerk.: Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Szeged. 2004. Grimm, 132–142. p.

Túri Ágnes: Kertész Imre Felszámolásának visszhangja a német nyelvű sajtóban. (A regényről megjelent német kritikák bibliográfiai adataival.) = Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerk.: Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Szeged. 2004. Grimm, 278–286. p.

Visky András: Ki beszél? A Kaddis a meg nem született gyermekért mint dramatikus forma. Jelenkor, 2005/1. 66–76. p. = V. A.: A különbözőség vidékén. Bp. 2007. 66–90. p.

szta [Szabó T. Anna]: Kertész Imre: Sorstalanság. Cinema, 2005/2. (febr.) 94. p.

szta [Szabó T. Anna]: Kertész Imre: Sorstalanság – filmforgatókönyv. Cinema, 2005/2. (febr.) 94. p.

–: Kertész díszdoktor lett a Sorbonne-on. Népszava, 2005/59. (márc. 11.) 6. p.

Béky Gellért: Hommage à Kertész Imre. Egyházfórum, 2005/2. [márc–ápr.] 18–21. p.

–: Díszdoktori cím Kertésznek. (A berlini Szabad Egyetem díszdoktorává választották az írót.) Magyar Nemzet, 2005/99. (ápr. 13.) 14. p.

–: Kertész és Grass díszdoktor. Magyar Hírlap, 2005/103. (máj. 4.) 3. p.

–: Kertész Imre kitüntetése. Magyar Nemzet, 2005/120. (máj. 4.) 14. p.

–: Kertész díszdoktor. Népszabadság, 2005/103. (máj. 4.) 19. p.

–: Kertész díszdoktor lett. Népszava, 2005/103. (máj. 4.) 3. p.

Joachim Küpper: Tiszteljük meg. Ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2005/20. (máj. 20.) 15. p.

–: Berlinben olvasott fel Kertész és Grass. Magyar Nemzet, 2005/140. (máj. 25.) 16. p.

–: Kertész és Grass felolvasóestje. Népszava, 2005/120. (máj. 25.) 4. p.\

Körmendy Zsuzsa: Az emlékezés mint vitális erő. Kertész Imre a holokausztról. Magyar Szemle, 2005/3–4. 51–61. p. = Holokauszt múzeum Hódmezővásárhelyen. Katalógus. 69–73. p.

Geréb Anna: Sorstalanság avagy Köves Gyuri kalandjai a koncentrációs táborok birodalmában. Egyenlítő, 2005/2.

Varga Klára: A Szépírók Társasága őszi fesztiválja. Magyar Nemzet, 2005/263. (szept. 26.) 15. p.

–: A kulturális szálak fűznek össze minket. (K. I. két felolvasásáról, a Művészetek Palotájában és a Kempinski Hotel Corvinusban.) Népszava, 2005/271. (nov. 19–20.) 6. p.

Kunstár Csaba: Koncentrációs világegyetem. (A Sorstalanságról.) Délmagyarország, 2005/278. (nov. 28.) 4. p.

Pelle János: Kertész Imre és a „mélyzsidó” irodalmi hagyomány. Árgus, 2005/12. (dec.) 3–27. p.

Somlyó György: Nachlese vagy Kudarc és helyreigazítás. (2003) = S. Gy.: Írjak? Ne írjak? Bp. 2005. Nap, 131–133. p.

Hogy néz ki egy áldozat? Válogatás Kertész Imre A kudarc című regényének norvégiai kritikáiból. Összeáll. és ford.: Kertész Judit. Élet és Irodalom, 2006/1. (jan. 6.) 28. p.

–: Magyar írók sikere Angliában. Könyvpiac, 2006/1. (jan–febr.) 25. p.

–: Bemutatják Kertész Imre önéletrajzi regényét. Magyar Hírlap, 2006/45. (febr. 22.) 24. p.

–: Kertész Imre a londoni zsidó könyvhét vendége lesz. Népszava, 2006/53. (márc. 3.) 6. p.

–: Kertész Imre alkotásait méltatta a L’Express. Magyar Hírlap, 2006/53. (márc. 3.) 18. p.

Tibori Szabó Zoltán: Az ENSZ elé kerülhet a Bolyai Egyetem ügye. Népszabadság, 2006/55. (márc. 6.) 8. p.

R. Hahn Veronika: „A regények önálló életet élnek”. A londoni Zsidó Könyvhét vendége volt Kertész Imre. Népszabadság, 2006/56. (márc. 7.) 13. p.

Mézes Gergely: Komor könyvek derűs szerzője. (A K. dossziéról.) Magyar Hírlap, 2006/69. (márc. 23.) 19. p.

Inotai Edit: K. dosszié. Ma mutatják be Kertész Imre új könyvét. Népszabadság, 2006/69. (márc. 23.) 11. p.

Ú. I. [Újszászi Ilona]: Elveszettek. (A Felszámolásról.) Délmagyarország, 2006/71. (márc. 25.) 13. p.

Hamvay Péter: Ami a regényekből eddig kimaradt. (A K. dosszié könyvbemutatójáról.) Népszava, 2006/71. (márc. 25–26.) 6. p.

Varga Klára: Kertész Imre Lakomája. (A K. dosszié könyvbemutatójáról.) Magyar Nemzet, 2006/85. (márc. 28.) 19. p.

Kállai István: Kertész Imre és a K. dosszié. 168 óra, 2006/13. (márc. 30.) 43–45. p.

Cseke Gábor: Kertész-dosszié. Hargita Népe, 2006. (márc. vége–ápr. eleje.)

–: Szabó Magda és Kertész Imre brit sikere. Könyvjelző, 2006/4. (ápr.) 5. p.

Füzi László: Rálátás az életműre. (A K. dossziéról.) Könyvpiac, 2006/4. (ápr.) 12–13. p.

Takács Ferenc: Életregény. (A K. dossziéról.) Népszabadság, 2006. ápr. 15. Hétvége c. mell. 11. p.

Bán Zoltán András: Stockholm tornyai. (A K. dossziéról.) Magyar Narancs, 2006/16. (ápr. 20.) 32– 34. p.

Dérczy Péter: Párbeszéd önmagunkkal. (A K. dossziéról.) Élet és Irodalom, 2006/16. (ápr. 21.) 27. p.

–: Kertész Imre: K. dosszié. Színes RTV Újság, 2006/17. (ápr. 24–30.) 32. p.

Heller Ágnes: Költészet és valóság – K. mollban. (A K. dossziéról.) Múlt és Jövő, 2006/1. = H. Á.: A trauma. Bp. 2006. Múlt és Jövő.

–: Kertész Imre: K. dosszié. Cash Flow, 2006/5. (máj.) 73. p.

V. Bálint Éva: Igazából a szövegeiben él. Beszélgetésféle Kertész Imrével. (A K. dossziéról.) Kritika, 2006/5. 6–7. p.

–: Ligeti György tiszteletére. Népszava, 2006/120. (máj. 24.) 6. p.

Kiss Eszter Veronika: Ligeti György 83 éves. Magyar Nemzet, 2006/145. (máj. 29.) 15. p.

Fazakas Gergely: Tisztelgés Ligeti előtt. Népszabadság, 2006/124. (máj. 29.) 11. p.

Kamarás István: A Sorstalanság sorsa. Irodalomtörténet, 2006/2. [Nyár.] 212–241. p.

Fried István: Márai Sándor és Kertész Imre „munka”-naplói – mint emlékiratok. Műhely, 2006/4. (júl–aug.) 64–66. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: K. dosszié. Vigilia, 2006/8. (aug.) 633–635. p.

Vári György: Válasz interjúra. (Glossza K. I.-nek a lap júl. 28-i számában megjelent interjújához.) Élet és Irodalom, 2006/31. (aug. 4.) 2. p.

Péter László: Aggály. (Hozzászólás K. I.-nek a lap júl. 28-i számában megjelent interjújához.) Élet és Irodalom, 2006/32. (aug. 11.) 2. p.

Valuska László: Kertész Imre: K. dosszié. Szépirodalmi Figyelő, 2006/5. (szept–okt.) 124–125. p.

Bazsányi Sándor: Kertész Imre: K. dosszié. Kritika, 2006/10.

„Önmagával néz farkasszemet”. Válogatás Kertész Imre K. dosszié című könyvének német kritikáiból. Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2006. nov. 3. 28. p.

Szirák Péter: Az értelmezés szükségessége. Irodalomtörténeti Közlemények, 2006/5. 578–582. p.

Tóth Sára: A világ botrányát felvéve. A botrány Kertész Imre prózájában. Pannonhalmi Szemle, 2006/4. [Tél.] 110–118. p.

Selyem Zsuzsa: Ex libris. (A K. dossziéról is.) Élet és Irodalom, 2007/2. (jan. 12.) 25. p.

–: Átadták a magyar kultúra követe címet. Magyar Hírlap, 2007/20. (jan. 24.) 19. p.

–: A kultúra nagykövetei. Népszabadság, 2007/20. (jan. 24.) 9. p.

– hamvay – [Hamvay Péter]: A magyar kultúra követei. Népszava, 2007/20. (jan. 24.) 6. p.

Homokszem a gépezetben. Válogatás Kertész Imre Felszámolás című regényének angol nyelvű kritikáiból. Vál. és ford.: Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2007/7. (febr. 16.)

Földényi F. László: Szócikkek egy Kertész-szótárból. (Részlet a szerző Az irodalom gyanúba keveredett c. kötetéből.) Árgus, 2007/2. [márc–ápr.] 33–49. p.

–: Kertész Imre estje. A Sorstalanság Nobel-díjas szerzője Szegeden. Délmagyarország, 2007/72. (márc. 27.) 5. p.

R. Tóth Gábor: Telt ház előtt tartotta estjét Szegeden Kertész Imre. Délmagyarország, 2007/74. (márc. 29.) 8. p.

–: Kertész Imre, a magyar kultúra követe. Népszava, 2007. máj. 5. 6. p.

–: Kertész Imre a magyar kultúra követe lett. Vasárnap Reggel, 2007. máj. 20. 15. p.

Selyem Zsuzsa: A zsarnokság, a megváltás és az irodalom viszonyáról. (K. I-ről is.) Vigilia, 2007/5. 351–359. p.

Károlyi Csaba: Az emberi egzisztencia avagy az irodalom, ami mindig én vagyok. Kertész Imre és Nádas Péter könyveiről. Látó, 2007/7. (júl.) 107–111. p.

Gács Anna: Rejtvényfejtés és írásmagyarázat. (Földényi F. László kötetéről.) Élet és Irodalom, 2007/27. (júl. 6.) 27. p.

Selyem Zsuzsa: Gnosztika. (Földényi F. László kötetéről.) Élet és Irodalom, 2007/27. (júl. 6.) 27. p.

Salamon János: E világi dilemmák. (Földényi F. László kötetéről.) Magyar Narancs, 2007/34. (aug. 23.) 24–25. p.

Perecz László: Titokzatos koherencia. (Földényi F. László kötetéről.) Népszabadság, 2007/204. (szept. 1.) Hétvége c. mell. 11. p.

Ebert, Dietmar: Talán mégiscsak regény? (A K. dossziéról.) Rövidítette és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2007/36. (szept. 7.) 28. p.

Nagy Sz. Péter: A misztérium mozaikjai. (Földényi F. László kötetéről.) Kritika, 2007/11. 32–33. p.

–: Kertész Imre a Nemzetiben olvas fel a K. dossziéból. Népszava, 2007/282. (dec. 4.) 6. p.

Podhorányi Zsolt: A Nobel-díjjal a világ megölelt bennünket. (K. I. felolvasóestjéről Koltai Lajos, Marton László és Petőcz András nyilatkozatai alapján.) Népszava, 2007/285. (dec. 7.) 6. p.

Serf András: Mondják a magukét. Írók a pódiumon. (K. I.-ről is, Nemzeti Színházbeli felolvasóestje kapcsán.) HVG, 2007/50. (dec. 15.) 55–57. p.

Kelemen Pál: Élő és holt parabola. K. I.: Jegyzőkönyv. = Prózafordulat. Bp. 2007. 87–113. p.

Rákai Orsolya: „… mintha tengeren jönne”. Részvét, részvétel és kívülmaradás alakzatai a Kaddisban. = R. O.: Utazások a Fekete Királynővel. (Írások az írásról és irodalomról.) Bp. 2007.

Visky András: Köztem és köztem. A Gályanapló naplója. (1992) = V. A.: A különbözőség vidékén. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 35–51. p.

Visky András: A boldog játékos. Életforma és műforma: a könyv mint exercitiaspiritualia. (2005) = V. A.: A különbözőség vidékén. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 52–65. p.

Visky András: Ki beszél? A Kaddis… mint dramatikus forma. (2005) = V. A.: A különbözőség vidékén. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 66–90. p.

Selyem Zsuzsa: Négy hamisító, két elmebeteg és egyvalaki, akit a saját apja záratott be. A zsarnokság, a megváltás és az irodalom viszonyáról. (2007) = S. Zs.: Fehérek közt. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 5–38. p.

Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. Kertész Imre regényeiről. (2002) = S. Zs.: Fehérek közt. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 150–183. p.

Selyem Zsuzsa: Mi lesz a Kilencedikkel? Kertész Imre Felszámolásáról és Thomas Mann Doktor Faustusáról. (2004) = S. Zs.: Fehérek közt. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 194–223. p.

V. T.: Franciául Kertész K. dossziéja. Népszava, 2008/9. (jan. 11.) 6. p.

Menyhért Anna: Az anekdota (nem lehet) támasz. (A K. dossziéról.) Alföld, 2008/2. 87–91. p.

Pintér Judit Nóra: Orwell, Nádas, Kertész – trauma és reprezentáció. Jelenkor, 2008/2. 196–208. p.

Hornyik Miklós: Irodalmi emlékeztető. (K. I.-ről is.) Magyar Hírlap, 2008/83. (ápr. 9.) 9. p.

„Elutasítja az olcsó moralizálást”. Kertész Imre Detektívtörténet című kisregényének angliai és amerikai fogadtatásából. Vál. és ford.: Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2008/17. (ápr. 25.) 27. p.

Dési András: Kertész Imre Tolerancia díjat kapott. Népszabadság, 2008/268. (nov. 17.) 11. p.

Borbély Szilárd: Tűnődések és megfontolások a Kaddisról. (2004) = B. Sz.: Egy gyilkosság mellékszálai. Bp. 2008. Vigilia, 13–28. p.

Erdődy Edit: K. I.: Az angol lobogó. = Irodalom a forradalomban. Bp. 2008. 90–98. p.

Erdődy Edit: Túlélési gyakorlatok. K. I.: Jegyzőkönyv – E. P.: Élet és irodalom. = A zsarnokság szépsége. Pozsony. 2008. 397–406. p.

Nagy Endre: Pilinszky–Kertész: Auschwitz. = Apokrif. Szombathely. 2008. 156–173. p.

Kardos András: Auschwitz mint forma. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2009/9. (febr. 27.) 27. p.

Papp Sándor Zsigmond: Jókora dióhéj. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Népszabadság, 2009/50. (febr. 28.) 9. p.

Földényi F. László: Kibújni a darócból. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Magyar Narancs, 2009/10. (márc. 5.) Kultúra c. mell. IV–VI. p.

Gyimesi Tímea: Lakható helyek – vagabundus tárgyak. Kertész Imre idegen idegenségéről. Alföld, 2009/3. 75–87. p.

Halmai Tamás: Ami személyes, és ami közös. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Vigilia, 2009/5. 394–395. p.

Bóta Gábor: Egy nemzedék utolsó mohikánja. A nyolcvanéves Kállai István írót, dramaturgot ünnepelte a színházi szakma. (K. I.-ről is.) Népszava, 2009/111. (máj. 13.) 6. p. (Fotóval.)

György Péter: A katarzis kritikája: a Kertész-szöveg. Jelenkor, 2019. december, 1365-1371.

Schein Gábor: Auschwitz – írás, élet, irodalom Kertész Imre három regényében. (A kudarc, Felszámolás, Kaddis a meg nem született gyermekért.) Kalligram, 2020. jan. 84-91 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Ama másik jegyzőkönyvet ellenjegyezni (Kertész Imre: Jegyzőkönyv). Tiszatáj, 2020/6. 58-73 p.

 

 

 

A szakirodalmat összeállította Hafner Zoltán.
A lista a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok