Adatkezelési tájékoztató

a személynévtérben foglalt személyes adatok kezeléséről

 

 

Az adatkezelő megnevezése:
Petőfi Irodalmi Múzeum
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

 

A kezelt személyes adatok köre:

A személynévtérben szereplő, személyes adatoknak minősülő adatok kizárólag nyilvánosságra hozott, nyomtatott formában széles körben hozzáférhetővé tett, tudományos igényű, megnevezett forrásokból származó adatgyűjtésen alapul. A kezelt személyes adatok köre az érintettnek történelmi kutatás szempontjából jelentőséggel bíró életrajzi adataira terjed ki (név, születéssel kapcsolatos adatok, családi kapcsolatok, életpályához kapcsolódó adatok).

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6 cikk e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. Az adatkezelés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 42. §-án, 100. § (3) bekezdés x pontjában foglalt felhatalmazás alapján az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontján, d-e) pontján, valamint a Kultv. 60. § (1) bekezdésében meghatározott központi szolgáltatások keretében az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdés 6. pontjába foglalt, a nemzeti könyvtár kiemelt feladatainak teljesítésében történő részvétel alapján történik.

Az adatok https://opac-nevter.pim.hu/hu honlapon kereshető adatbázisban történő nyilvánosságra hozatala az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (8) bekezdése alapján történik.

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az általános adatvédelmi rendelet 89. cikke szerinti közérdekű archiválás, illetve tudományos és történelmi kutatás.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az személynévtér adatbázis fennállása alatt mindaddig, ameddig az érintett kérelmére az adatok törlésre kerülnek.

 

Az érintett jogai:

A személynévtérben szereplő rekordok érintettjei kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen az alábbi elérhetőségen:

nevter@pim.hu.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információt az Adatkezelő honlapján közzétett Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz.