„Urbi et orbi” a testi szenvedésről

Színmű egy felvonásban


Szereplők
FEHÉR PÁPA
FEKETE PÁPA
KARDINÁLIS
APÁCA
KÜLÖNBÖZŐ HANGOK A TÖMEGBŐL

 

A Vatikánnak a Szent Péter térre nyíló ablaka. A befüggönyözött ablak mögött oldalvást, szemközt egymással két pápai trón. Az egyik fekete, benne fehér ruhában az agonizáló pápa, szemközt vele, a fehér trónban, fekete ruhába öltözve a következő, eljövendő pápa ül.

 

FEHÉR PÁPA

Bocsásson meg, Főtisztelendőséged, de nem látom a vonásait. Ha nem tévedek, ön lesz az utódom.

FEKETE PÁPA

Bármilyen szomorú is, amit mondasz, így van.

FEHÉR PÁPA

Különös elnézni, mint tulajdon halálunkat, a jövőt.

FEKETE PÁPA

Gondolom, megkönnyebbülsz, hogy távozhatsz?

FEHÉR PÁPA

Helyes a kérdés, felőled… De ott, ahol én vagyok… Remélem, nem vérzett át a ruhám. Úgy érzem benne magamat, mintha zsákba varrtak volna egy sikertelen gyilkosság után.

FEKETE PÁPA

A tömeg szavaidat várja. Szedd össze magad. Egész életedben önzetlenség, szeretet és összeszedettség jellemzett.

FEHÉR PÁPA

Érzem, hogy alattam és a hátamon a ruha jócskán átnedvedzett. Minden, ami szenny és éltető víz volt bennem, menekül tagjaimból. Legjobb volna, ha már helyettem is te beszélnél.

KARDINÁLIS

Belép. Kereszted fölmagasodott. Tégy tanúságot.

FEHÉR PÁPA

Az elkövetkező pápa felé. Trónod fehér, íratlan papírlap, az enyém fekete, teleírt. Te vagy a jövő, én a múlt. Egyedül Isten és az emberiség él a jelenben, mintha örökké agonizálnánk. És ez jól van így. Nincs okunk az elbizakodottságra.

FEKETE PÁPA

Hát akkor várj még a harangszóig. Ha azt hiszed, hogy az emberiséggel – mint emberiséggel – egyedül az agónia érthet szót.

KARDINÁLIS

Atyám, átvérezte ruháját. Vérrel és ürülékkel borítva lehetetlen az ablakban megjelennie. Mindenképp át kell öltöznie előbb.

FEHÉR PÁPA

Késő, amit mondasz. Ha előbb mondod, megértem talán. De most már visszautasítom. Különben is dél van. Vagy ha nincs is még, követelem, hogy harangozzatok.

 

Kardinális el.

 

FEKETE PÁPA

Szája elé emelt kézzel, bizalmasan. Nem akarom, hogy megválasszanak.

FEHÉR PÁPA

Nem akarod? Megértelek. Majd még beszélünk erről a szózatom után.

 

Harangzúgás. Kardinális visszatér, kinyitja az ablakot. A harangzúgás fölerősödik. Csend. A tömeg kivehetetlen lármája fokozatosan mindent betölt, mintha az emberiség maga kiáltana. Csönd.

 

KARDINÁLIS

Pápátok szólni kíván. „Urbi et orbi” a testi szenvedésről.

 

A pápa az ablakrácsba kapaszkodva, fennhangon beszélni kezd.

 

FEHÉR PÁPA

Gyermekeim. Fiaim és leányaim. A kín leterített. Palástomon a testi szenny egybemosta a liliomokat. Ezen kívül semmi sincs többé. Egyedül olykor-olykor az enyhület. Hajnalban a szemközti háztetők s a fák rendezett és rendezetlen fekete rajzában a nap, mint egy feltört madártojás.

FEKETE PÁPA

Szintén az ablakhoz lépve. Szentséges Atyánk rosszul fejezte ki magát. Térdeljetek le és imádkozzatok!

FEHÉR PÁPA

Gyermekeim! Átvérzett ruhám kezd megszáradni rajtam. Erőm fogy, de egyre könnyebben és könnyebben vagyok.

FEKETE PÁPA

Rakjuk helyére e pár utolsó mondatot!

FEHÉR PÁPA

Gyermekeim! Gyermekeim! Nincs mit mondanom többé!

FEKETE PÁPA

Rosszul beszélsz!

FEHÉR PÁPA

Rosszul vagyok!

FEKETE PÁPA

Halálod megcáfolja napjaid!

FEHÉR PÁPA

Mégis először érzem, hogy van szeretet!

FEKETE PÁPA

Halálodban méltatlan vagy magadhoz!

FEHÉR PÁPA

Először érzem, hogy van szeretet!

FEKETE PÁPA

Remélem, erősebb leszek, mint te voltál!

FEHÉR PÁPA

Kiáltva. Először tudom, hogy van szeretet!

EGY HANG A TÖMEGBŐL

Mintha a beszélő feje közvetlenül az ablakon hajolna be. Halódó pápa, jól beszéltél! Kivált szép volt, amit az enyhületről mondtál. A szemközt lévő háztetőktől, fákról, feltört napról, vadmadártojásról. Ez a kép a leölt tojásról, ez kivált szép volt. Nincs hát okod röstelkedned ruhádért. Mi mindig tudtuk, hogy nincsenek liliomok. Halódó pápa, jól beszéltél!

MÁSODIK HANG A TÖMEGBŐL

Jövendő pápa, jól beszéltél! Nagy szükségünk lesz még erődre, hogy halálunkat föld alá szorítsuk, házunk, utcánk, kertjeink alá. Jövendő pápa, jól beszéltél!

FEHÉR PÁPA

Nem vagyok többé se pápa, se pásztor, csak halódó ember vagyok. Isten kegyelmét látom ebben. Letérdel az eljövendő pápa előtt. Atyám, egy, a legesendőbb az emberi tömegből térdel itt ön előtt. Nem hiszek többé a rendben, amiben ön szükségszerűen hisz még. De hiszek abban, hogy letérdelhetek. Nem tudom, ki és mi előtt. Csak annyit tudok, hogy térdelek, és hogy várakozom.

HARMADIK HANG A TÖMEGBŐL

A pápa meghalt. Éljen a pápa!

NEGYEDIK HANG A TÖMEGBŐL

A halott pápa jól beszélt!

ÖTÖDIK HANG A TÖMEGBŐL

Igaz, a halott pápa jól beszélt. De hogy meghalt, nem pápa többé. Úgy halt meg, mint közönséges halandó. Úgy halt meg, ahogy a csecsemők megszületnek. S most, hogy meghalt, lehetett volna adótiszt is. Vámos vagy kiskereskedő. – Halljuk a kardinálist!

KARDINÁLIS

Az ablakhoz lépve. Legyetek türelemmel, fiaim, a pápaválasztás megkezdődött, és rövidesen véget ér.

FEHÉR PÁPA

Fekete trónjában még egyszer lélegzethez jutva. Tagoltan. Édesanyám, adja ide az ágyamba a húsvéti bárányt. Úgy szeretem rózsaszín szemét, s azt, hogy mindig csöndes.

 

Képtelenségig hosszú csend.

 

FEKETE PÁPA

Rosszul vagyok.

FEHÉR PÁPA

Valóban rosszul szóltál, fiam, a néphez.

FEKETE PÁPA

Meghalok, Atyám, meghalok!

FEHÉR PÁPA

Szenvedsz legalább?

FEKETE PÁPA

Alig. De meghalok.

FEHÉR PÁPA

A testi kín keserves és jótékony hályog. Irtóztató lehet tiszta látással megszűnni. Mit látsz egyáltalán?

FEKETE PÁPA

Azt, hogy meghalok.

 

Harangszó.

 

FEHÉR PÁPA

Dél van. Igazában most kellene beszélnem. De inkább te szólj helyettem, agóniád jogán. – Mivel könnyen lehet, hogy megelőztél.

FEKETE PÁPA

Nincs mit mondanom.

FEHÉR PÁPA

Ruhám megszáradt. Könnyebben vagyok.

FEKETE PÁPA

Én lettem volna az utódod, Atyám.

FEHÉR PÁPA

Az igazat bevallva, megéheztem.

KARDINÁLIS

Fölfüggesztettük a pápaválasztást. Atyám, miután megéheztél és élsz, beszélj a várakozó tömeghez.

FEHÉR PÁPA

Jelentsd be, hogy szólni kívánok. A konyha addig is várhat. Szicíliai bort, sült csirkét és párolt rizst kérek.

FEKETE PÁPA

Megengeded, Atyám, hogy szemközt veled haljak meg? Képzelt trónomban, elővételezett ruhámban?

FEHÉR PÁPA

Uralmad, igaz, kitérült az időből, de a szabók, akik ruhádat kimérték, s az asztalos, ki trónodat ácsolta, ma is élnek. Barátaim. Ismerem őket.

KARDINÁLIS

Az idő sürget. Beszéljen, Atyám!

FEHÉR PÁPA

Miután a Kardinális az ablakot kinyitotta. A tér csendes. Fiaim és leányaim némák, mivelhogy újdonságra várnak. Gyermekeim, maradtam, élek.

KARDINÁLIS

A pápa „urbi et orbi” a testi szenvedés után szólni kíván a testi túlélésről.

FEHÉR PÁPA

Időm lejárt, és itt vagyok. Megtapasztaltam a halált, és élek. Fogadjatok el még néhány évre. Címerem az a hajnali fa lett, amelynek ágai közt a kezdet óta leölt nap sárgája lángol. Lehetséges, hogy minden folytatódik? Hogy minden újra kezdődne köztem és köztetek?

EGY HANG A TÖMEGBŐL

A pápa él! A haláltusa halhatatlan!

 

A Kardinális becsukja az ablakot. A Fekete pápa holttá dermedten ül trónjában.

 

FEHÉR PÁPA

Mondom, hogy megéheztem.

KARDINÁLIS

Atyám, mindannyiunk nevében kérlek, légy méltó a rendkívüli pillanathoz.

FEHÉR PÁPA

Nem értem, amit mondasz. De mindegy. Valamiképpen mindegy, hogy nem értelek, és te sem értesz. Öltöztess át, de ne a liliomokba. Add rám egy olyan állat bundáját, aki a legvégső pillanatban, egyszóval mindhalálig csalódott. Aztán hozhatják az ebédet. Lehet, hogy jó étvággyal megeszem, lehet, hogy sírni tudok csak, bele a tálba, a levesembe. Péter kőszál volt, és most én is kővé váltam. Viseljetek el. Személyemben ezentúl a mindenség nehezedik rátok. Van pápátok, és nincs pápátok. Ahogy Istenetek is mindig volt, és valamiképpen sohasem volt.

 

Nem nélküli, töpörödött apáca gurulóasztalon behozza a gőzölgő ebédet.

 

APÁCA

Egyék, Szentséges Atyám. Szünet. Vagy sírjon a tálba. Szünet. Vagy sírjon és egyen egyszerre. Szóval, éljen, ha egyszer életben maradt.

 

A pápa asztalhoz ül.

 

Az apáca leveszi a gőzölgő fazekakról a fedőt.

FEHÉR PÁPA

Néhány falat után. Nővérke, hiába vagyok én a pápa. Maga tudósabb nálamnál.

APÁCA

Ez nem igaz, Atyám. Mivelhogy a magamfajta csak akkor boldog, ha mások boldogok. És miféle függőség ez? A boldogság miféle szolgasága?

FEHÉR PÁPA

Nem is tudod, hogy mit mondtál. Szünet. Bocsáss meg, ha végigeszem az ebédet.

APÁCA

Milyen kár, hogy nem haltál meg. Olyan szép volt, amikor azt mondottad: „Édesanyám, adja ide az ágyamba a húsvéti bárányt. Úgy szeretem a rózsaszín szemét, s azt, hogy mindig csöndes.” De hát efölött kár búslakodnunk. Életben maradtál. S az élet nem szép szavakból áll, Atyám. Hangvétellel. A szalvéta balra. Visszakanyarodva. Szép szavak helyett most élni fogsz. Mit több: az igazság helyett fogsz élni tovább.

FEHÉR PÁPA

Lecsapva szalvétáját. Mégse ismer senki! Úgy szeretnék már szembetalálkozni Istennel.

 

Függöny

 

 

Jegyzet

Első megjelenés: Vigilia, 1973. augusztus, 536–538.

Kötetben: Végkifejlet. Szépirodalmi, Bp. 1974. 95–106.

 

A színmű 1973. január közepén-végén született, Párizsban. Kéziratát Iglódi Istvánnak ajándékozta Pilinszky, az alábbi utólagos dedikáció kíséretében: „Iglódi Pistának / szeretettel és köszönettel / 1978. febr. 21. / Pilinszky János.” A kézirat fakszimiléje (a darab bemutatója alkalmából) 1994-ben megjelent a Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház által közösen kiadott műsorfüzetben.

 

A színdarabnak két gépiratos példánya található a hagyatékban, jelzetszámuk: Ms 5940/44., ill. Ms 5940/24. – valószínűleg ez utóbbi a később született másolat. A gépiratok, valamint a nyomtatásban megjelent változat között nincs érdemleges különbség.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]